Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A TRWY CYNHADLEDD FIDEO

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer blwyddyn y cyngor 2022/2023.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer blwyddyn y cyngor 2022/2023.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 462 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 7 - 15) -

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF. 10/2021/0091 - DEIO UCHAF, BRYNEGLWYS, CORWEN pdf eicon PDF 6 KB

Ystyried cais i amrywio amod rhif 2 o ganiatâd cynllunio rhif 10/2019/0443 i ganiatáu diwygiadau mân perthnasol i'r cynllun cymeradwy yn Nhir ac Ysgubor yn Deio Uchaf, Bryneglwys, Corwen (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF. 15/2021/1028 - CAPEL SALEM, ERYRYS, YR WYDDGRUG pdf eicon PDF 5 KB

Ystyried cais i trosi capel i ffurfio uned llety gosod gwyliau a gwaith cysylltiedig yn Capel Salem, Eryrys, Yr Wyddgrug (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF. 16/2022/0335 - PLAS ISA MANOR, LLANBEDR DYFFRYN CLWYD, RHUTHUN pdf eicon PDF 6 KB

Ystyried cais i godi estyniad i ochr yr annedd i ffurfio garej gydag ystafell wely uwchben yn Blas Isa Manor, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS RHIF. 16/2022/0336 - PLAS ISA MANOR, LLANBEDR DYFFRYN CLWYD, RHUTHUN pdf eicon PDF 6 KB

Ystyried cais I codi estyniad i ochr yr annedd i ffurfio garej gyda ystafell wely uwchben (Cais Adeilad Rhestredig) yn Plas Isa Manor, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

CAIS RHIF. 43/2022/0051 - TIR GER ALEXANDRA DRIVE, PRESTATYN pdf eicon PDF 6 KB

Ystyried cais ar gyfer Manylion y Datganiad Dull Adeiladu a Gwaith Priffyrdd a gyflwynwyd yn unol ag amod 4 a 5 o Ganiatâd Cynllunio 43/2020/0521/PF yn Nhir ger Alexandra Drive, Prestatyn (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

CAIS RHIF. 44/2022/0130 - THE RISE FFORDD Y RHYL RHUDDLAN Y RHYL pdf eicon PDF 6 KB

Ystyried cais i godi 4 annedd ynghyd â ffordd fynediad a gwaith cysylltiedig yn Dir yn (Rhan o ardd) The Rise, Ffordd y Rhyl, Rhuddlan, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

CAIS RHIF. 45/2021/0738 - 7 LLYS WALSH, Y RHYL pdf eicon PDF 6 KB

Ystyried cais ôl-weithredol ar gyfer newid defnydd annedd (Defnydd Ddosbarth C3) i ffurfio ty â sawl digwyddiad (Defnydd Ddosbarth C4) ar gyfer 4 o bobl yn 7 Llys Walsh, Y Rhyl (copi ynglwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

CAIS RHIF. 45/2021/0739 - 1 LON TAYLOR, Y RHYL pdf eicon PDF 176 KB

Ystyried cais ôl-weithredol ar gyfer newid defnydd annedd (Defnydd Ddosbarth C3) i ffurfio â sawl digwyddiad (Defnydd Ddosbarth C4) ar gyfer 4 o bobl yn 1 Lon Taylor, Y Rhyl (copi ynglwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

15.

CAIS RHIF. 45/2021/0740 - 3 LON TAYLOR, Y RHYL pdf eicon PDF 175 KB

Ystyried cais ôl-weithredol ar gyfer newid defnydd annedd (Defnydd Ddosbarth C3) i ffurfio â sawl digwyddiad (Defnydd Ddosbarth C4) ar gyfer 4 o bobl  yn 3 Lon Taylor, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

16.

ADRODDIAD ARBENNIG - TIR I'R GOGLEDD O FFORDD MELIDEN AC I'R GORLLEWIN O FFORDD TY NEWYDD, MELIDEN, PRESTATYN pdf eicon PDF 177 KB

Darparu gwybodaeth i'r aelodau ynghylch penderfyniad apêl cynllunio ddiweddar a dderbyniwyd gan y Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd ar ran Gweinidogion Cymru ar gyfer dau gais cynllunio ar gyfer datblygiad yn Fferm Mindale, Galltmelyd (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol: