Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 30 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiadau personol sy’n rhagfarnu yn unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 457 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 12 Chwefror (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 13) -

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF. 46/2019/0792 - TIR ODDI AR LÔN CWTTIR, OEDD YN RHAN O FFERM GREEN GATES,LLANELWY pdf eicon PDF 196 KB

Ystyried cais ar gyfer yr newid defnydd y tir i safle preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr gan gynnwys 3 bloc amwynder pâr gyda thirlunio a ffordd fynediad llawr caled cysylltiedig (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

~~~~~EGWYL~~~~~

11:00am – 11:30am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF. 01/2019/1011 - PLOT 1, TIR GER YSTÂD DDIWYDIANNOL COLOMENDY, DINBYCH pdf eicon PDF 169 KB

I ystyried cais i adeiladu Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Awdurdod Lleol i gyflawni gwaith trefnu a bwndelu gwastraff wedi’i ailgylchu a’i gasglu ar wahân; gan gynnwys adeiladu prif adeilad ailgylchu, un adeilad depo a baeau storio; gosod man golchi cerbydau a phont bwyso, gosod generadur, creu mynedfa newydd a gwaith lledu ffordd cysylltiedig, adeiladu ffordd fewnol, iard gwasanaeth, ardaloedd storio, parcio, draenio ac is-orsafoedd (i wasanaethu plotiau 1-5), tirlunio a gwaith cysylltiedig (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF. 01/2019/1012 - PLOT 2, TIR GER YSTÂD DDIWYDIANNOL COLOMENDY, DINBYCH pdf eicon PDF 171 KB

I ystyried cais Cynllunio Hybrid ar gyfer:

i)     Caniatâd cynllunio llawn ar gyfer codi 6 uned (ar gyfer defnydd B1, B2 a B8), cysylltiad i’r fynedfa bresennol, adeiladu ffordd fynediad fewnol, iard gwasanaeth, ardaloedd storio a pharcio, draenio ac is-orsafoedd (i wasanaethau potiau 1 i 5), tirlunio a gwaith cysylltiedig

ii)    Caniatâd cynllunio amlinellol gan gynnwys mynediad, cynllun a thirlunio i ddatblygu tir ar gyfer 25 uned (ar gyfer defnydd B1, B2 a B8) (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF. 01/2019/1013 - PLOT 3, TIR GER YSTÂD DDIWYDIANNOL COLOMENDY, DINBYCH pdf eicon PDF 171 KB

I ystyried cais am adeiladu estyniad i uned ddiwydiannol bresennol (ar gyfer defnydd B1, B2 a B8), cysylltiad i’r fynedfa bresennol, adeiladu ffordd fynediad mewnol, iard gwasanaeth, ardaloedd storio a pharcio, draenio ac is-orsafoedd (i wasanaethau potiau 1 i 5), tirlunio a gwaith cysylltiedig (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF. 01/2019/1014 - PLOT 4, TIR GER YSTÂD DDIWYDIANNOL COLOMENDY, DINBYCH pdf eicon PDF 171 KB

I ystyried cais i Adeiladu 11 uned (ar gyfer defnydd B1, B2 a B8), newid defnydd tir ar gyfer gosod cynwysyddion storio, cysylltiad i’r fynedfa bresennol, adeiladu ffordd fynediad fewnol, iard gwasanaeth, ardaloedd storio a pharcio, draenio, is-orsafoedd (i wasanaethu plotiau 1 i 5), tirlunio a gwaith cysylltiedig (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS RHIF. 01/2019/1015 - PLOT 5, TIR GER YSTÂD DDIWYDIANNOL COLOMENDY, DINBYCH pdf eicon PDF 170 KB

I ystyried cais cynllunio hybrid:

i)    Caniatâd cynllunio llawn ar gyfer codi 1 uned (ar gyfer defnydd B1, B2 a B8), cysylltiad i’r fynedfa bresennol, adeiladu ffordd fynediad mewnol, iard gwasanaeth, ardaloedd storio a pharcio, draenio ac is-orsafoedd (i wasanaethau potiau 1 i 5), tirlunio a gwaith cysylltiedig

ii)   Caniatâd cynllunio amlinellol gan gynnwys mynediad, cynllun a thirlunio i ddatblygu tir ar gyfer 21 uned (ar gyfer defnydd B1, B2 a B8) (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

~~~~~EGWYL CINIO~~~~~

13:10pm – 14:10pm

 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

CAIS RHIF. 01/2019/0959 - TIR RHWNG HEN FFORDD RHUTHUN A FFORDD NEWYDD RHUTHUN, DINBYCH pdf eicon PDF 169 KB

I ystyried cais i godi 64 annedd, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, a’r gwaith cysylltiedig (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

CAIS RHIF. 02/2019/0895 - TIR YNG NGLASDIR, RHUTHUN pdf eicon PDF 168 KB

I ysteriad cais i codi 77 annedd fforddiadwy ynghyd â mynediad, man agored a gwaith cysylltiedig (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

CAIS RHIF. 05/2019/1016 - TIR AR SAFLE GWERSYLLA STATION, CARROG pdf eicon PDF 5 KB

I ystyried cais ar gyfer newid defnydd y tir i ddarparu 14 llain i bebyll (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADRODDIAD GWYBODAETH - DIWEDDARIAD APELAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 99 KB

Adroddiad gwybodaeth ar benderfyniadau apêl cynllunio ddiweddar a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar achosion yn y Sir. Mae'n ymdrin â'r cyfnod o 6 mis o fis Medi 2019 hyd yma (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig