Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: the Council Chamber, County Hall, Ruthin

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 25 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 542 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 16) -

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF 02/2018/1108 - TIR YN (GARDD RANNOL) Y FRON, STRYD MWROG, RHUTHUN pdf eicon PDF 167 KB

Ystyried cais i godi annedd ar wahân ac addasiadau i fynedfa i gerbydau presennol yn Nhir (gardd rannol) Y Fron, Stryd Mwrog, Rhuthun (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF 02/2019/0095 - CAPEL BRYN SEION, GALLTEGFA, RHUTHUN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais am newid defnydd Capel gwag/ segur i annedd, dymchwel storfa penty a chodi estyniad penty newydd a darparu offer trin newydd yng Nghapel Bryn Seion, Galltegfa, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF 02/2019/0159 – TIR YN FRON HAUL, LLANFWROG pdf eicon PDF 168 KB

Ystyried cais am amnewid adeilad presennol i gaban gwyliau, codi 3 caban gwyliau newydd, gyda ffyrdd cysylltiedig newydd, creu pwll dŵr gosod systemau draenio a thirlunio ar dir yn Fron Haul, Llanfwrog, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF 02/2019/0500 – TIR ODDI AR A525 RHWNG MARCHNAD ARWERTHIANT RHUTHUN A BRICKFIELD LANE, RHUTHUN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried ceisiadau – (i) Cais am ganiatâd cynllunio llawn i adeiladu archfarchnad, uned gyflogi (dosbarth defnydd B1/B2/B8) a maes parcio cysylltiedig, tirlunio, gwasanaethau a mynediad, a (ii) Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygu unedau cyflogi (dosbarth defnydd B1/B2/B8) gyda phob mater yn cael eu cadw ar dir oddi ar A525 Marchnad Arwerthiant Rhuthun a Brickfield Lane, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF 12/2019/0235 - TIR SY’N TARO AR BRYN BANC, CLAWDDNEWYDD, RHUTHUN pdf eicon PDF 95 KB

Ystyried cais i ddatblygu 0.1 hectar o dir drwy godi 2 annedd ar wahân (cais amlinellol gan gynnwys mynedfa) ar dir sy’n taro ar Fryn Banc, Clawddnewydd, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS RHIF 20/2019/0318 - TIR I’R GORLLEWIN O FFORDD WRECSAM, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD, RHUTHUN pdf eicon PDF 97 KB

Ystyried cais gyda manylion am gynllun tirlunio caled a meddal a gyflwynwyd yn unol ag Amod 5 caniatâd cynllunio Rhif y Cais 20/2016/1137 – ar dir i’r gorllewin o Ffordd Wrecsam,  Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

CAIS RHIF 25/2018/1216 - BWLCH DU, NANTGLYN, DINBYCH pdf eicon PDF 5 KB

Ystyried cais am addasiadau ac estyniad i gefn adeilad presennol, dymchwel strwythur y cwrtil, codi adeilad atodol, cynnal a chadw caban pren (am gyfnod byr), ffens a gatiau ar y ffin a darparu parcio ar y safle a man troi ym Mwlch Du, Nantglyn, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

CAIS RHIF 25/2018/1217 - BWLCH DU, NANTGLYN, DINBYCH pdf eicon PDF 83 KB

Ystyried cais am addasiadau ac estyniad i gefn adeilad presennol, dymchwel strwythur y cwrtil (cais Adeilad Rhestredig) ym Mwlch Du, Nantglyn, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

CAIS RHIF 43/2018/0750 – TIR YN MINDALE FARM, GALLT MELYD, PRESTATYN pdf eicon PDF 98 KB

Ystyried cais ar gyfer dymchwel annedd bresennol a’r tai allan, adeiladu 133 o anheddau, adeiladu ffyrdd mewnol y stad, carthffosydd, systemau draenio trefol cynaliadwy a mannau agored, gwaith tirlunio strategol a chaled/meddal, a gwaith ategol yn Mindale Farm, oddi ar Ffordd Hendre a Ffordd Gwilym, Gallt Melyd, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

CAIS RHIF 43/2018/0751 – TIR DE-ORLLEWIN O FFORDD TALARGOCH, ODDI AR FFORDD TALARGOCH (A547), GALLT MELYD, PRESTATYN pdf eicon PDF 98 KB

Ystyried cais ar gyfer dymchwel annedd bresennol a’r tai allan, adeiladu 133 o anheddau, adeiladu ffyrdd mewnol y stad, carthffosydd, systemau draenio trefol cynaliadwy a mannau agored, gwaith tirlunio strategol a chaled/meddal, a gwaith ategol gyda chais 43/2018/0751 ar gyfer ffordd gyswllt newydd i Ffordd Talargoch (A547) ar dir i ogledd, dwyrain a gorllewin i Mindale Farm, Ffordd Hendre, Gallt Melyd, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

15.

CAIS RHIF 43/2019/0555 – 15 PENDRE AVENUE, PRESTATYN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i godi estyniad unllawr i gefn annedd (cais ôl-weithredol) yn 15 Pendre Avenue, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

16.

CAIS RHIF 45/2019/0337 - 22 AVONDALE DRIVE, Y RHYL pdf eicon PDF 172 KB

Ystyried cais i ddymchwel annedd bresennol, codi 2 annedd arwahân, addasiadau i fynedfa bresennol i gerbydau a gwaith cysylltiedig yn 22 Avondale Drive, y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig