Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

CROESO

Croesawodd y Cynghorydd Hugh Irving, Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu, bawb a oedd yn bresennol a chyflwyno pobl.  Tynnodd sylw hefyd at weithdrefnau sydd i’w dilyn yn y gwrandawiad, a oedd wedi’u dosbarthu eisoes i bawb.

 

 

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn ymwneud â'r busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: CAIS I AMRYWIO TRWYDDED EIDDO – THE COVE, 17 -19 WATER STREET, Y RHYL pdf eicon PDF 241 KB

Ystyried cais i amrywio Trwydded Eiddo yn unol ag Adran 34 Deddf Trwyddedu 2003 ar gyfer The Cove, 17 -19 Water Street, y Rhyl (mae amlinelliad o'r cais a phapurau cysylltiedig ynghlwm).

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn destun amodau, cymeradwyo’r cais mewn perthynas ag amrywio'r oriau a ganiateir ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy yn unol â'r cais i 3.00am o ddydd Sul i ddydd Iau, a gwrthod yr elfen o’r cais sy’n ymwneud â diwygio’r amodau mewn perthynas â goruchwylwyr drws.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â diweddariad ar lafar –

 

(i)        derbyniwyd cais gan Ms. A. Nelson i amrywio trwydded eiddo bresennol ac ymestyn oriau gweithredu yn The Cove, 17 – 19 Stryd y Dŵr, Y Rhyl a diwygio amodau presennol mewn cysylltiad â goruchwylwyr drws (Atodiad A yr adroddiad);

 

(ii)      mae’r ymgeisydd wedi gofyn am awdurdodiad i ymestyn yr oriau fel a ganlyn -

 

GWEITHGAREDD TRWYDDEDADWY

DIWRNODAU PERTHNASOL

AMSEROEDD

Gwerthu alcohol (i’w yfed ar ac oddi ar y safle)

Dydd Sul - dydd Iau

11.00 – 03:00

Darparu cerddoriaeth wedi’i recordio

Dydd Sul - dydd Iau

11.00 – 03.00

Darparu cerddoriaeth fyw

Dydd Sul - dydd Iau

11.00 – 02.00

Oriau agor yr eiddo

Dydd Sul - dydd Iau

11.00 – 03:00

 

(iii)     mae’r drwydded eiddo bresennol (Atodiad B yr adroddiad) yn awdurdodi darparu gweithgareddau trwyddedadwy fel y rhestrir uchod ar ddydd Gwener  a dydd Sadwrn (Atodiad B yr adroddiad) ac roedd y cais yn berthnasol i ddydd Sul – dydd Iau yn unig. Mae’r gweithgareddau trwyddedadwy yn dod i ben am hanner nos ar hyn o bryd;

 

(iv)     mae’r cais hefyd yn gofyn bod amodau'r drwydded bresennol sy’n gysylltiedig â goruchwylwyr drws yn cael eu diwygio fel a ganlyn -

 

  • Dydd Sul i ddydd Iau – 1 goruchwyliwr drws rhwng 21:00 a 03:00
  • Dydd Gwener a dydd Sadwrn (a Gwyliau Banc/ Digwyddiadau) – 2 oruchwyliwr drws rhwng 21:00 a 03:00

 

(v)      derbyniwyd un sylw ysgrifenedig (Atodiad C yr adroddiad) gan Barti â Chysylltiad yn ymateb i’r hysbysiad cyhoeddus yn ymwneud yn bennaf ag aflonyddwch posibl yn sgil sŵn gyda nifer o recordiadau sŵn eisoes wedi cael eu cyflwyno i gefnogi’r sylw (a ddosbarthwyd yn flaenorol);

 

(vi)     ni fu proses o gyfryngu rhwng yr Ymgeisydd a’r Parti â Chysylltiad yn llwyddiannus yn yr achos yma;

 

(vii)    mae’r Atodlen Weithredu arfaethedig sydd wedi cael ei chynnwys fel rhan o’r cais yn manylu  nifer o gamau arfaethedig i hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedig o ganlyniad i’r amrywiad (Adran M, Atodiad A yr adroddiad);

 

(viii)  yr angen i ystyried y cais gan ystyried Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor; Canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol a deddfwriaeth berthnasol arall a sylwadau perthnasol a ddaeth i law, a

 

(ix)     yr opsiynau sydd ar gael i’r Is-bwyllgor wrth benderfynu ar y cais.

 

Cyflwynodd yr Uwch Swyddog Trwyddedu’r adroddiad gan fanylu ar ffeithiau'r achos.  Fe dynnodd sylw’r Aelodau at y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd i gefnogi ei chais oedd yn cynnwys llythyrau gan breswylwyr cyfagos a manylion y mesurau rheoli sŵn (a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod).

 

CAIS YR YMGEISYDD

 

Roedd Ms. A. Nelson (Ymgeisydd) yn bresennol i gefnogi’r cais.

 

Gan roi ychydig o gefndir, eglurodd Ms. Nelson ei bod yn rhedeg y busnes ers 2019. Roedd cais yr amrywiad yn ymwneud yn bennaf ag ymestyn oriau trwyddedu dydd Sul – dydd Iau o hanner nos i 3.00am yn unol ag oriau gweithredu arferol nos Wener a nos Sadwrn.  Mae’n bosibl na fydd yr oriau gweithredu llawn yn cael eu defnyddio’n rheolaidd, dim ond pan fyddai angen.

 

Ymatebodd Ms. Nelson i gwestiynau’r aelodau fel a ganlyn -

 

·         roedd hi’n ymgysylltu’n llawn gyda’r Heddlu ac roedd hi’n aelod gweithgar o Gynllun Gwarchod Tafarndai ac yn hyrwyddo ymgyrchoedd ‘Time for Home’ a ‘Gofynnwch am Angela’

·         roedd safleoedd trwyddedig eraill yn yr ardal yn gweithredu oriau hwyrach ac roedd y stryd yn brysurach yn hwyr nos, felly byddai ymestyn oriau trwyddedig presennol yn cael effaith fawr ar hyfywedd y busnes yn y dyfodol.

·         gofynnwyd am y newidiadau arfaethedig i amodau  ...  view the full Cofnodion text for item 3.