Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Alan James yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cofnodion:

{0>Councillor Alan James was appointed Chair for the meeting.<}100{>Penodwyd y Cynghorydd Alan James yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.<0}

 

{0>The Chair welcomed all parties to the meeting and all present were introduced.<}100{>Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chyflwynwyd pawb a oedd yn bresennol.<0}  {0>The hearing procedures had been circulated previously to all parties and copies of the Statement of Licensing Policy were made available at the meeting.<}100{>Roedd gweithdrefnau’r gwrandawiad wedi eu hanfon at bawb ymlaen llaw ac roedd copïau o'r Datganiad Polisi Trwyddedu ar gael yn y cyfarfod.<0}

 

 

2.

DATGANIADAU O GYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

Cofnodion:

{0>No declarations of interest were raised.<}100{>Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.<0}

 

 

GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

{0>RESOLVED that the press and public will be excluded from this hearing.<}0{>PENDERFYNWYD gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r gwrandawiad hwn. <0}

 

{0>Information has been received which may harm the Applicant if the application were discussed in the public domain.<}0{>Derbyniwyd gwybodaeth a all fod yn niweidiol i’r Ymgeisydd pe bai’r cais yn cael ei drafod yn gyhoeddus. <0}  {0>In the interests of having a fair hearing, the application will be considered in private.<}0{>Er budd gwrandawiad teg, bydd y cais yn cael ei drafod yn breifat. <0}{0>It would not be in the public interest to hold the hearing in public and as such the press and public are hereby excluded.<}0{>Ni fyddai er budd y cyhoedd i gynnal gwrandawiad cyhoeddus ac felly gwaherddir y wasg a’r cyhoedd. <0}

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: CAIS AM DRWYDDED BERSONOL - YMGEISYDD RHIF 535038 pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried cais am Drwydded Bersonol gan Ymgeisydd Rhif 535038 a gyflwynwyd yn unol â Rhan 6 Deddf Trwyddedu 2003 (mae amlinelliad o’r cais a phapurau cysylltiol wedi eu hatodi).

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais am Drwydded Bersonol yn cael ei ganiatáu. 

 

Cofnodion:

{0>The Licensing Officer submitted a report (previously circulated) upon <}73{>Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar -<0}

 

(i)        {0>an application having been received from Applicant No.<}100{>gais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif<0} {0>535038 for a new Personal Licence in accordance with Part 6 of the Licensing Act 2003 (Appendix B to the report);<}98{>535038 am Drwydded Bersonol newydd yn unol â Rhan 6 o Ddeddf Trwyddedu 2003 (Atodiad B yr adroddiad);<0}

 

(ii)      {0>a Personal Licence authorised an individual to supply alcohol or authorise the supply of alcohol in accordance with a Premises Licence for an unlimited number of years unless surrendered, revoked, suspended or forfeited;<}82{>rhoi Trwydded Bersonol i unigolyn yn awdurdodi’r unigolyn hwnnw i gyflenwi alcohol, neu awdurdodi cyflenwi alcohol, yn unol â thrwydded eiddo ac sydd mewn grym am nifer digyfyngiad o flynyddoedd oni bai ei bod yn cael ei hildio, ei diddymu, ei hatal neu ei fforffedu;<0}

 

(iii)     {0>detailed the requirements for a Personal Licence together with details of relevant unspent convictions declared by the Applicant as part of the application process (Appendix C to the report);<}0{>y gofynion ar gyfer Trwydded Bersonol ynghyd â manylion am y collfarnau heb ddarfod a gyhoeddwyd gan yr Ymgeisydd fel rhan o’r broses ymgeisio (Atodiad C yr adroddiad); <0}

 

(iv)     {0>the North Wales Police having raised objections to the application on the grounds that granting the licence would undermine the crime prevention objective of the Licensing Act 2003 (Appendix A to the report);<}100{>Heddlu Gogledd Cymru wedi mynegi gwrthwynebiadau i'r cais ar y sail y byddai caniatáu'r drwydded yn tanseilio amcan atal troseddu Deddf Trwyddedu 2003 (Atodiad A i'r adroddiad);<0}

 

(v)      {0>the need to consider the application taking due account relevant legislation and Guidance issued under Section 182 of the Licensing Act 2003; the Council’s Statement of Licensing Policy together with relevant representations received, and<}79{>yr angen i ystyried y cais gan roi ystyriaeth ddyledus i  ddeddfwriaeth berthnasol a’r Canllaw a gyhoeddwyd dan Adran 182 o Ddeddf Trwyddedu 2003; Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor ynghyd â’r sylwadau perthnasol a dderbyniwyd, ac<0}

 

(vi)     {0>the options available to the committee when determining the application.<}100{>yr opsiynau sydd ar gael i'r pwyllgor wrth benderfynu ar y cais.<0}

 

{0>The Licensing Officer summarised the report and outlined the facts of the case.<}100{>Cafwyd crynodeb o’r adroddiad gan y Swyddog Trwyddedu ac amlinellodd ffeithiau’r achos.<0}

 

{0>APPLICANT’S SUBMISSION<}100{>CYFLWYNIAD YR YMGEISYDD<0}

 

{0>The Applicant was present in support of her application, along with her associate.<}0{>Roedd yr Ymgeisydd yn bresennol o blaid ei chais ynghyd â’i chysylltai. <0}

 

{0>The Applicant had provided written references (circulated prior to the hearing) attesting to her good character together with evidence of her rehabilitation.<}0{>Roedd yr Ymgeisydd wedi darparu tystlythyrau ysgrifenedig (a ddosbarthwyd cyn y gwrandawiad) a oedd yn dyst o’i chymeriad da ynghyd â  ...  view the full Cofnodion text for item 3.