Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

PWYNT SYLW

Yn sgil y cyfyngiadau presennol ar deithio a’r gofyniad i gadw pellter cymdeithasol yn sgil pandemig y Coronafeirws, cynhaliwyd y cyfarfod o bell trwy gyfrwng fideo gynadledda ac nid oedd ar agor i’r cyhoedd.

 

 

CROESO

Croesawodd y Cynghorydd Hugh Irving, Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu, bawb a oedd yn bresennol a chyflwyno pobl.  Tynnodd sylw hefyd at weithdrefnau sydd i’w dilyn yn y gwrandawiad, a oedd wedi’u dosbarthu eisoes i bawb.

 

 

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod yn ffurfiol.

 

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn ffurfiol yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003:–ADOLYGIAD O DRWYDDED EIDDO – THE NORTH, 27 FFORDD WELLINGTON, Y RHYL pdf eicon PDF 316 KB

Ystyried cais gan Heddlu Gogledd Cymru i adolygu Trwydded Eiddo a gyflwynwyd yn unol ag Adran 51 o Ddeddf Trwyddedu 2003 (amlinelliad o'r cais a phapurau cysylltiedig ynghlwm).

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD fod yr amodau ar y Drwydded Eiddo yn cael eu haddasu yn unol â’r deuddeg addasiad fel yr argymhellwyd gan Heddlu Gogledd Cymru yn eu Cais Adolygu, gan gynnwys diddymu'r Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â’r canlynol –

 

(i)        cais wedi dod i law gan Heddlu Gogledd Cymru i adolygu Trwydded Eiddo mewn perthynas â The North, 27 Wellington Road, y Rhyl (roedd copi o'r Drwydded Eiddo bresennol a'r amserlen weithredu gyfredol wedi’u hatodi fel Atodiad A i’r adroddiad);

 

(ii)      y sail dros adolygu, a nodir yn y cais, yw -

 

“Methu â hyrwyddo’r Amcanion Trwyddedu, yn enwedig Atal Trosedd ac Anrhefn, Diogelwch y Cyhoedd ac Atal Niwsans Cyhoeddus”.

 

roedd manylion llawn y Cais am Adolygiad wedi’u hatodi fel Atodiad B yr adroddiad, ond i grynhoi, roeddent yn ymwneud â chronoleg o nifer o ddigwyddiadau trosedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â’r eiddo, ei gwsmeriaid a rhedeg y sefydliad, sy’n dyddio’n ôl i fis Rhagfyr 2018 gan arwain at ddiffyg hyder o ran rheolaeth gyffredinol yr eiddo; o ganlyniad, roedd yr Heddlu wedi argymell addasu’r Drwydded Eiddo fel ffordd o fynd i’r afael â meysydd pryder;

 

(iii)     cyfeiriwyd at ddefnyddio’r protocol gorfodi ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru a’r Cyngor i ddelio â phroblemau mewn eiddo trwyddedig, gan arwain at y cais i Adolygu’r Drwydded Eiddo;

 

(iv)     roedd dau sylw wedi dod i law mewn ymateb i’r hysbysiad cyhoeddus gofynnol am y Cais am Adolygiad (wedi’u hatodi fel Atodiad C i’r adroddiad);

 

(v)      roedd sylwadau wedi dod i law mewn ymateb i’r Cais am Adolygiad gan Mr. Robin Jones, Cyfarwyddwr The North, y Rhyl Cyf (Deiliad Trwydded Eiddo – PLH) a Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig (DPS) (wedi’u hatodi fel Atodiad D i’r adroddiad);

 

(vi)     yr angen i ystyried y Cais am Adolygiad gan ystyried Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor; Canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol; deddfwriaeth berthnasol arall a sylwadau a dderbyniwyd, a

 

(vii)    yr opsiynau sydd ar gael i’r pwyllgor wrth benderfynu ar y cais.

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu yr adroddiad gan fanylu ar ffeithiau'r achos.  Tynnodd sylw hefyd at wybodaeth ychwanegol gan Heddlu Gogledd Cymru (a oedd wedi’i chytuno a’i dosbarthu i bawb cyn y gwrandawiad) a oedd yn cynnwys cyfeirio at ddigwyddiadau eraill a fu ers cyflwyno'r Cais am Adolygu ar gyfer cyfnod mis Mawrth 2020 - mis Awst 2020.

 

CYFLWYNIAD YR YMGEISYDD (HEDDLU GOGLEDD CYMRU)

 

Roedd Cyfreithiwr Cynorthwyol yr Heddlu, Mr. Gareth Preston a Swyddog Trwyddedu’r Heddlu, PC Manus Sheridan yn bresennol ar ran Heddlu Gogledd Cymru.

 

Wrth gyflwyno’r achos ar ran yr Heddlu, ailadroddodd Mr. Preston y sail dros adolygu a dywedodd, er bod cyfathrebu parhaus rhwng y rheolwyr a’r Heddlu, nid oedd y rheolwyr wedi gweithredu newid i ddileu’r anawsterau gyda gweithrediad parhaus yr eiddo, neu eu lleihau’n sylweddol hyd yn oed.  Roedd y wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd fel tystiolaeth gan yr Heddlu yn dangos nad oedd problemau wedi cael sylw priodol ac roeddent yn parhau i effeithio ar yr ardal.  O ganlyniad, nid oedd gan yr Heddlu ffydd yn y ffordd yr oedd yr eiddo’n cael ei redeg, a dywedasant fod angen newid llwyr.  Wrth fanylu ar yr addasiadau a argymhellir i’r drwydded, barn yr Heddlu oedd eu bod yn gwbl gymesur o ystyried natur eang a difrifol y problemau a oedd yn parhau.  Roedd yr Heddlu yn cefnogi ac annog economi hwyr y nos ffyniannus, bywiog a diogel, ac felly nid oeddent wedi gofyn i’r eiddo gau, ond o ystyried faint o dystiolaeth oedd yn yr achos hwn, gallai hyn fod yn ystyriaeth i’r Is-Bwyllgor.

 

Cyfeiriodd Cyfreithiwr yr Heddlu at y dystiolaeth gynhwysfawr a ddarparwyd yn y Cais am Adolygiad a nifer yr achosion o gael eu galw allan i’r eiddo yn ystod y bum mlynedd diwethaf,  ...  view the full Cofnodion text for item 3.