Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1b, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chyflwynwyd pawb a oedd yn bresennol.  Roedd gweithdrefnau’r gwrandawiad wedi eu hanfon ynghynt at bawb ac roedd copïau o'r Datganiad Polisi Trwyddedu ar gael yn y cyfarfod.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: CAIS I AMRYWIO TRWYDDED EIDDO – BODRUM KEBAB HOUSE, 10 STRYD Y DŴR, Y RHYL pdf eicon PDF 230 KB

Ystyried cais i amrywio Trwydded Eiddo yn unol ag Adran 34 Deddf Trwyddedu 2003 ar gyfer Bodrum Kebab House, 10 Water Street, y Rhyl (mae amlinelliad o'r cais a phapurau cysylltiedig ynghlwm).

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais fel y gwnaed cais amdano.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â’r canlynol –

 

(i)        cais a dderbyniwyd gan Mr. R. Topac i amrywio Trwydded Eiddo ac ymestyn oriau gweithredu mewn cysylltiad â Bodrum Kebab House, 10 Stryd y Dŵr, Rhyl (atodiad A ynghlwm wrth yr adroddiad); 

 

(ii)      mae’r eiddo’n gweithredu fel siop bwyd i fynd o dan yr oriau canlynol ar hyn o bryd -

 

GWEITHGAREDD TRWYDDEDADWY

DIWRNODAU PERTHNASOL

AMSEROEDD

Darparu lluniaeth yn hwyr y nos y tu allan -

Dydd Llun – Dydd Iau

Dydd Gwener - Dydd Sul

23.00 – 01:00

23.00 – 04.00

Oriau y mae’r eiddo ar agor i’r cyhoedd

Dydd Llun – Dydd Iau

Dydd Gwener - Dydd Sul

16.00 – 01:00

16.00 – 04.00

 

(iii)     mae’r ymgeisydd wedi gofyn am awdurdodiad i ymestyn yr oriau fel a ganlyn -

 

GWEITHGAREDD TRWYDDEDADWY

DIWRNODAU PERTHNASOL

AMSEROEDD

Darparu lluniaeth yn hwyr y nos - y tu allan

Dydd Llun - Dydd Sul

23.00 – 04:00

Oriau y mae’r eiddo ar agor i’r cyhoedd

Dydd Llun - Dydd Sul

16.00 – 04:00

 

(iv)     dim ond rhwng oriau 23.00 a 05.00 y daeth darparu Lluniaeth Hwyr y Nos yn weithgaredd trwyddedadwy;

 

(v)      derbyniwyd un sylw ysgrifenedig (Atodiad B ynghlwm wrth yr adroddiad) gan Barti â Diddordeb mewn ymateb i’r hysbysiad cyhoeddus yn ymwneud ag aflonyddwch posibl o sŵn a chynnydd mewn sbwriel ac ati o ganlyniad i oriau agor hirach;

 

(vi)     ar ôl derbyn manylion y sylwadau cynigiodd swyddogion i gyfryngu rhwng y partïon ac wrth ymateb dywedodd yr ymgeisydd y byddai’n fodlon parhau â’i oriau gweithredu presennol ond gyda’r hyblygrwydd i barhau ar agor rhwng 16.00 a 04.00 ar y diwrnodau canlynol -

 

Gwyliau’r Banc ar ddydd Llun

Noswyl Nadolig (pan fydd yn disgyn ar ddydd Llun – dydd Iau)

Diwrnod Nadolig (pan fydd yn disgyn ar ddydd Llun – dydd Iau)

Gŵyl San Steffan (pan fydd yn disgyn ar ddydd Llun – dydd Iau)

Nos Galan (pan fydd yn disgyn ar ddydd Llun – dydd Iau)

 

(vii)    ar ôl clywed addasiadau i’r oriau gweithredu roedd yr ymgeisydd yn eu cynnig, dywedodd y Parti â Diddordeb y byddai’n well ganddynt petai’r cais yn cael ei gyflwyno i’r Aelodau benderfynu;

 

(viii)  y rhaglen weithredu arfaethedig ar ôl cael ei gynnwys fel rhan o’r cais yn manylu nifer o amodau ychwanegol;

 

(ix)     yr angen i ystyried y cais gan ystyried Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor; Canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol a deddfwriaeth perthnasol arall a sylwadau perthnasol a dderbyniwyd, a

 

(x)      yr opsiynau sydd ar gael i’r pwyllgor tra’n penderfynu ar y cais.

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu’r adroddiad gan fanylu ar ffeithiau'r achos.

 

CAIS YR YMGEISYDD

 

Roedd Mr. R. Topac yn bresennol i gefnogi ei gais a rhoddodd fanylion ei oriau trwyddedu arferol rhwng 4.00pm tan tua 3.35am  ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn a hyd at 1.00am weddill yr wythnos.  Dywedodd, er ei fod wedi gwneud cais i amrywio’r oriau trwyddedu i 4.00am yn ddyddiol, roedd hyn er mwyn darparu’r hyblygrwydd ar gyfer oriau trwyddedu hwyrach ar adegau arbennig megis Noswyl Nadolig, Diwrnod Nadolig, Gŵyl San Steffan a Nos Galan pan fyddent yn disgyn ar ddydd Llun i ddydd Iau, ac ar wyliau banc ar ddydd Llun. Doedd dim bwriad i weithredu hyd at 4.00am ar ddydd Llun i ddydd Iau y tu allan i’r adegau hyn.

 

Wrth ymateb i gwestiynau aelodau -

 

·         cadarnhaodd Mr Topac y trefniadau diogelwch roedd yn eu defnyddio yn yr eiddo yn ystod oriau agor hwyrach hyd at 4.00am

·         cadarnhaodd mai eiddo bwyd cyflym yn unig oedd yr eiddo a dywedodd yr aelodau nad  ...  view the full Cofnodion text for item 3.