Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Alan James yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cofnodion:

{0>Councillor Alan James was appointed Chair for the meeting.<}100{>Penodwyd y Cynghorydd Alan James yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.<0}

 

{0>The Chair welcomed all parties to the meeting and all present were introduced.<}100{>Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chyflwynwyd pawb a oedd yn bresennol.<0}  {0>The hearing procedures had been circulated previously to all parties and copies of the Statement of Licensing Policy were made available at the meeting.<}100{>Roedd gweithdrefnau’r gwrandawiad wedi eu hanfon at bawb ymlaen llaw ac roedd copïau o'r Datganiad Polisi Trwyddedu ar gael yn y cyfarfod.<0}

 

 

2.

DATGANIADAU O GYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

Cofnodion:

{0>No declarations of interest were raised.<}100{>Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.<0}

 

 

GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

{0>RESOLVED that the press and public will be excluded from this hearing.<}0{>PENDERFYNWYD gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r gwrandawiad hwn. <0}

 

{0>Information has been received which may harm the Applicant if the application were discussed in the public domain.<}0{>Derbyniwyd gwybodaeth a all fod yn niweidiol i’r Ymgeisydd pe bai’r cais yn cael ei drafod yn gyhoeddus. <0}  {0>In the interests of having a fair hearing, the application will be considered in private.<}0{>Er budd gwrandawiad teg, bydd y cais yn cael ei drafod yn breifat. <0}{0>It would not be in the public interest to hold the hearing in public and as such the press and public are hereby excluded.<}0{>Ni fyddai er budd y cyhoedd i gynnal gwrandawiad cyhoeddus ac felly gwaherddir y wasg a’r cyhoedd. <0}

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: CAIS AM DRWYDDED BERSONOL - YMGEISYDD RHIF 535038 pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried cais am Drwydded Bersonol gan Ymgeisydd Rhif 535038 a gyflwynwyd yn unol â Rhan 6 Deddf Trwyddedu 2003 (mae amlinelliad o’r cais a phapurau cysylltiol wedi eu hatodi).

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais am Drwydded Bersonol yn cael ei ganiatáu. 

 

Cofnodion:

{0>The Licensing Officer submitted a report (previously circulated) upon <}73{>Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar -<0}

 

(i)        {0>an application having been received from Applicant No.<}100{>gais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif<0} {0>535038 for a new Personal Licence in accordance with Part 6 of the Licensing Act 2003 (Appendix B to the report);<}98{>535038 am Drwydded Bersonol newydd yn unol â Rhan 6 o Ddeddf Trwyddedu 2003 (Atodiad B yr adroddiad);<0}

 

(ii)      {0>a Personal Licence authorised an individual to supply alcohol or authorise the supply of alcohol in accordance with a Premises Licence for an unlimited number of years unless surrendered, revoked, suspended or forfeited;<}82{>rhoi Trwydded Bersonol i unigolyn yn awdurdodi’r unigolyn hwnnw i gyflenwi alcohol, neu awdurdodi cyflenwi alcohol, yn unol â thrwydded eiddo ac sydd mewn grym am nifer digyfyngiad o flynyddoedd oni bai ei bod yn cael ei hildio, ei diddymu, ei hatal neu ei fforffedu;<0}

 

(iii)     {0>detailed the requirements for a Personal Licence together with details of relevant unspent convictions declared by the Applicant as part of the application process (Appendix C to the report);<}0{>y gofynion ar gyfer Trwydded Bersonol ynghyd â manylion am y collfarnau heb ddarfod a gyhoeddwyd gan yr Ymgeisydd fel rhan o’r broses ymgeisio (Atodiad C yr adroddiad); <0}

 

(iv)     {0>the North Wales Police having raised objections to the application on the grounds that granting the licence would undermine the crime prevention objective of the Licensing Act 2003 (Appendix A to the report);<}100{>Heddlu Gogledd Cymru wedi mynegi gwrthwynebiadau i'r cais ar y sail y byddai caniatáu'r drwydded yn tanseilio amcan atal troseddu Deddf Trwyddedu 2003 (Atodiad A i'r adroddiad);<0}

 

(v)      {0>the need to consider the application taking due account relevant legislation and Guidance issued under Section 182 of the Licensing Act 2003; the Council’s Statement of Licensing Policy together with relevant representations received, and<}79{>yr angen i ystyried y cais gan roi ystyriaeth ddyledus i  ddeddfwriaeth berthnasol a’r Canllaw a gyhoeddwyd dan Adran 182 o Ddeddf Trwyddedu 2003; Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor ynghyd â’r sylwadau perthnasol a dderbyniwyd, ac<0}

 

(vi)     {0>the options available to the committee when determining the application.<}100{>yr opsiynau sydd ar gael i'r pwyllgor wrth benderfynu ar y cais.<0}

 

{0>The Licensing Officer summarised the report and outlined the facts of the case.<}100{>Cafwyd crynodeb o’r adroddiad gan y Swyddog Trwyddedu ac amlinellodd ffeithiau’r achos.<0}

 

{0>APPLICANT’S SUBMISSION<}100{>CYFLWYNIAD YR YMGEISYDD<0}

 

{0>The Applicant was present in support of her application, along with her associate.<}0{>Roedd yr Ymgeisydd yn bresennol o blaid ei chais ynghyd â’i chysylltai. <0}

 

{0>The Applicant had provided written references (circulated prior to the hearing) attesting to her good character together with evidence of her rehabilitation.<}0{>Roedd yr Ymgeisydd wedi darparu tystlythyrau ysgrifenedig (a ddosbarthwyd cyn y gwrandawiad) a oedd yn dyst o’i chymeriad da ynghyd â thystiolaeth o’r ffaith ei bod wedi adsefydlu. <0}{0>The Applicant clarified her personal circumstances, expressed remorse over the offences, and elaborated upon how, following her convictions, she had put her time to best use to overcome her past and complete her rehabilitation.<}0{>Esboniodd yr Ymgeisydd ei hamgylchiadau personol, mynegodd edifeirwch dros y troseddau, ac ymhelaethodd ar sut iddi wneud y defnydd gorau o’i hamser, yn dilyn yr euogfarnau, i oresgyn ei gorffennol a chwblhau’r broses adsefydlu. <0}

 

{0>Members took the opportunity to put questions to the Applicant.<}0{>Achubodd yr Aelodau ar gyfle i ofyn cwestiynau i’r Ymgeisydd.  ...  view the full Cofnodion text for item 3.