Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

PWYNT HYSBYSU

Nid oedd Mrs. Vanessa Steele, y Deilydd Trwydded Eiddo a Goruchwylydd Eiddo Dynodedig dros The Galley, Y Rhyl (eitem agenda 3) yn bresennol a gohiriwyd gwrando’r Cais am Adolygiad nes cael cadarnhad am ei chynrychiolaeth.  Yn ystod sgwrs dros y ffôn a gafwyd wedyn, cadarnhaodd Mrs. Steele ei bod yn dymuno cael ei chynrychioli yn y gwrandawiad gan Ms. Kayleigh Mannion, aelod o staff y bar ar y safle.  Cytunodd yr Is-bwyllgor Trwyddedu i fynd ymlaen ar y sail honno.

 

 

 

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r holl bartïon i’r cyfarfod a chyflwynwyd pawb a oedd yn bresennol.  Roedd gweithdrefnau’r gwrandawiad wedi cael eu cylchredeg cyn hynny i’r holl bartïon a darparwyd copïau o’r Datganiad Polisi Trwyddedu yn y cyfarfod.

 

 

2.

DATGANIADAU O GYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad personol neu ragfarnus wedi’u codi.

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: ADOLYGU TRWYDDED EIDDO – THE GALLEY, 118 VALE ROAD, Y RHYL pdf eicon PDF 287 KB

Ystyried cais gan Heddlu Gogledd Cymru i adolygu Trwydded Eiddo a wnaed yn unol ag Adran 51 o Ddeddf Trwyddedu 2003 o ran The Galley, 118 Vale Road, Y Rhyl (amlinelliad o'r cais a phapurau cysylltiedig ynghlwm).

10.00 a.m.

 

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(a)  diddymu Goruchwyliwr Safle Dynodedig, a

 

(b)  gwahardd Trwydded Safle am gyfnod o dri mis neu gyfnod y mae Heddlu Gogledd Cymru yn dynodi i’r awdurdod trwyddedu ei bod yn fodlon bod rheolaeth y safle yn glynu wrth amcanion trwyddedu ac yn barod i gael cysylltiad ystyrlon gyda Heddlu Gogledd Cymru.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a oedd wedi’i gylchredeg cyn hynny) am –

 

(i)        cais a gafwyd gan Heddlu Gogledd Cymru am Adolygiad o Drwydded Eiddo a oedd yn cael ei dal gan Mrs. Vanessa Michelle Steele mewn perthynas â The Galley, 118 Vale Road, Y Rhyl (roedd copi o’r Drwydded Eiddo bresennol a’r atodlen weithredu gyfredol wedi’u hatodi yn Atodiad A i’r adroddiad);

 

(ii)      y sail dros adolygu mewn perthynas â’r Amcanion Trwyddedu ar gyfer Atal Troseddu ac Anhrefn a Diogelwch y Cyhoedd sef –

 

o ganlyniad i’r pryderon sydd gan Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â rheoli’r eiddo trwyddedig.  Mae’r Deilydd Trwydded Eiddo (sydd hefyd yn Oruchwylydd Eiddo Dynodedig) wedi methu ag ymgysylltu â’r Heddlu i drafod y pryderon hyn, er bod tystiolaeth glir o ddiffyg dealltwriaeth o’r Amcanion Trwyddedu sydd wedi’u diffinio o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

 

manylion llawn y cais am Adolygiad sydd wedi’u hatodi yn Atodiad B i’r adroddiad;

 

(iii)     cyd-fenter a gychwynnwyd gan Heddlu Gogledd Cymru a’r Cyngor i ymweld â safleoedd trwyddedig yn ardal y Rhyl i dynnu sylw at y gofynion i safleoedd trwyddedig beidio â gwasanaethu pobl a oedd yn feddw a hefyd i feithrin cefnogaeth i’r cynllun Gwarchod Tafarndai lleol (roedd y cynllun Gwarchod Tafarndai yn gynllun gwirfoddol cenedlaethol a sefydlwyd er mwyn sicrhau amgylchedd diogel o dan arweiniad cyfrifol ar gyfer yfed cymdeithasol ar safleoedd trwyddedig);

 

(iv)     ymweliad â The Galley a gafwyd ar 27 Mai 2018 yn rhan o’r fenter honno pan oedd swyddogion wedi gorfod dioddef iaith fras ac ymddygiad gwrthdrawiadol ac ymosodol gan aelod meddw o blith rheolwyr y safle a barn swyddogion bod y tîm rheoli yn ddirmygus i ryw raddau o’r cynllun Gwarchod Tafarndai ac y byddent yn gwasanaethu pwy bynnag a ddymunent;

 

(v)      llythyr a anfonwyd at y Deilydd Trwydded Eiddo yn ei gwahodd i ddod i gyfarfod i drafod pryderon yr Heddlu a chytuno ar ffordd gefnogol ymlaen a’i hymateb i’r perwyl y byddai’n hysbysu’r Heddlu a’r Awdurdod Lleol pe byddai’n dymuno ymaelodi â’r cynllun Gwarchod Tafarndai yn y dyfodol;

 

(vi)     bod y Deilydd Trwydded Eiddo hefyd wedi methu â dod i gyfarfod pellach a drefnwyd gan yr Heddlu i drafod pryderon a chytuno ar gyd-ddealltwriaeth o’r gofyniad cyfreithiol i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ymhellach;

 

(vii)    bod y Deilydd Trwydded Eiddo mewn ymateb i’r cais am Adolygiad wedi awgrymu ei bod yn barod i ddod i unrhyw gyfarfodydd o’r cynllun Gwarchod Tafarndai lleol (mae copi o’r ymateb wedi’i atodi yn Atodiad C i’r adroddiad);

 

(viii)  lluniau a ddarparwyd gan yr Heddlu a dynnwyd gan gamera corff yn ystod ymweliad trwyddedu dilynol ar 1 Mehefin 2018 a oedd wedi’u cyflwyno fel tystiolaeth ac wedi’u gwylio gan aelodau cyn y gwrandawiad – roedd y lluniau’n dangos unigolyn ar y safle a oedd wedi’i wahardd o dan y cynllun Gwarchod Tafarndai;

 

(ix)     yr angen i ystyried y cais am Adolygiad gan roi sylw dyladwy i’r Canllawiau a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol a Datganiad Polisi Trwyddedu y Cyngor;

 

(x)      cyfeiriad at brotocol gorfodi ar y cyd Heddlu Gogledd Cymru a’r Cyngor a’r broses gorfodi dri cham gyda mecanwaith uwchgyfeirio – bod methiant y Deilydd Trwydded Eiddo i ymgysylltu â’r Heddlu wedi arwain at uwchgyfeirio’r mater yn syth i gam tri,

 

(xi)     opsiynau sydd ar gael i’r pwyllgor wrth benderfynu ar y cais am Adolygiad.

 

Cyflwynodd y Swyddog Gorfodi (HB) yr adroddiad ac amlinellu ffeithiau’r achos.  Cafwyd bod rhywfaint o ddryswch ymhlith rheolwyr y safle ynghylch pwy oedd y Goruchwylydd Eiddo Dynodedig ac eglurwyd mai Mrs. Vanessa Steele oedd y Goruchwylydd Eiddo Dynodedig, nid Ms. Kayleigh Mannion.  Roedd Mrs. Steele  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: CAIS AM DRWYDDED EIDDO NEWYDD – 39 STRYD Y FFYNNON, RHUTHUN pdf eicon PDF 215 KB

Ystyried cais am Drwydded Eiddo newydd, a gyflwynwyd yn unol ag Adran 17 o Ddeddf Trwyddedu 2003 o ran 39 Stryd y Ffynnon, Rhuthun (mae amlinelliad o'r cais a phapurau cysylltiedig ynghlwm).

11.30 a.m.

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn destun amodau.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a oedd wedi’i gylchredeg cyn hynny) am

 

(i)        cais a gafwyd gan Richard John Green am Drwydded Eiddo newydd mewn perthynas â 39 Stryd y Ffynnon, Rhuthun yn cynnig ei weithredu fel micro-dafarn a fydd yn gwerthu alcohol i’w yfed ar y safle ac oddi ar y safle;

 

(ii)       cais gan yr ymgeisydd am awdurdodiad i ddarparu’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol –

 

GWEITHGARWCH TRWYDDEDADWY

DYDDIAU CYMWYS

AMSER:

O

AMSER:

I

Cyflenwi Alcohol (i’w yfed ar y safle ac oddi ar y safle)

Dydd Llun – Dydd Sul

12:00

22:00

Oriau y byddai’r safle yn agored i’r cyhoedd

Dydd Llun – Dydd Sul

12.00

22.00

 

(iii)     pedwar sylw ysgrifenedig (Atodiad B i’r adroddiad) a gafwyd mewn ymateb i’r hysbysiad cyhoeddus mewn perthynas ag aflonyddu posibl gan sŵn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol;

 

(iv)     sylwadau a gyflwynwyd gan Adain Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor (Atodiad C i’r adroddiad) sy’n ymwneud â’r ffaith bod y safle yn agos iawn i eiddo preswyl ac yn cynnig nifer o amodau (y mae’r Ceisydd wedi cytuno arnynt) i’w gosod os rhoddir y drwydded i helpu i atal niwsans cyhoeddus;

 

(v)       sylwadau a gyflwynwyd gan Heddlu Gogledd Cymru am y cais a nifer o amodau a gynigiwyd ganddo (y mae’r Ceisydd wedi cytuno arnynt) i’w gosod os rhoddir y drwydded er mwyn hyrwyddo’r amcan trwyddedu ar gyfer atal troseddu ac anhrefn (Atodiad D i’r adroddiad);

 

(vi)      ymateb ysgrifenedig a ddarparwyd hefyd gan yr ymgeisydd i bryderon preswylwyr (Atodiad E i’r adroddiad) a’r ffaith ei fod wedi nodi ei fod yn barod i gyfryngu â’r Partïon Cysylltiedig – er hynny, roedd rhai gwrthwynebwyr wedi nodi ei bod yn well ganddynt i’r mater gael ei ddwyn gerbron yr Is-bwyllgor Trwyddedu;

 

(vii)    yr angen i ystyried y cais gan roi sylw dyladwy i Ddatganiad Polisi Trwyddedu y Cyngor; Canllawiau a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol; deddfwriaeth berthnasol arall a sylwadau perthnasol a gafwyd;

 

(viii)   yr opsiynau sydd ar gael i’r pwyllgor wrth benderfynu ar y cais.

 

Cyflwynodd y Swyddog Gorfodi (HB) yr adroddiad ac amlinellu ffeithiau’r achos.

 

CYFLWYNIAD YR YMGEISYDD

 

Roedd yr ymgeisydd, Mr. Richard Green yn bresennol i gefnogi ei gais ynghyd â’i wraig, Mrs. S. Green a’i bartner busnes Mr. D. McPherson.  Rhoddodd Mrs. Green grynodeb o’r cais am ficro-dafarn gan ofyn am oriau a ganiateir rhwng 12 hanner dydd a 10.00 p.m. ond rhoddodd wybod mai’r oriau agor arferol fyddai rhwng 3.00 p.m. a 10.00 p.m. ar wahân i ddydd Sadwrn.  Ni fyddai’r busnes yn agored ar ddydd Llun fel arfer oni bai ei fod yn ŵyl banc.

 

Mewn ymateb i gwestiynau aelodau –

 

·         darparodd Mr. Green wybodaeth gefndir am y cynnig busnes gan gynnwys ei brofiad yn y diwydiant bragu a micro-dafarnau a agorwyd yn ddiweddar yn y Rhyl a Phrestatyn a oedd yn gweithredu o dan amodau trwyddedu tebyg; rhoddodd sicrwydd hefyd ynghylch cydymffurfio â’r amodau arfaethedig

·         rhoddodd Mr. McPherson wybodaeth gefndir hefyd am y rhan y bydd yn ei chwarae a’i brofiad yn y diwydiant bragu ac ymhelaethodd ar gynlluniau partneriaeth â Mr. Green ar gyfer y ficro-dafarn arfaethedig yn Rhuthun

·         rhoddwyd sicrwydd nad oedd unrhyw ddigwyddiadau mewn bod mewn unrhyw un o’r micro-dafarnau a weithredir gan yr ymgeisydd lle mae’r Heddlu wedi’u galw ac roedd cofnodion yn cael eu cadw am wrthod gwasanaethu; roedd teledu cylch cyfyng ar waith hefyd

·         darparwyd manylion am hyfforddiant staff, yn cynnwys gofynion o ran ymsefydlu a pholisi, ynghyd â chyfleoedd hyfforddi yng nghyswllt trwyddedu a rheoli fel y bo’n briodol; roedd y rhanddeiliaid yn ymwneud â hyn yn uniongyrchol

·         cyfeiriwyd at y farchnad arfaethedig gyda nodweddion demograffig a  ...  view the full Cofnodion text for item 4.