Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Alan James yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Alan James yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chyflwynwyd pawb a oedd yn bresennol.  Roedd gweithdrefnau’r gwrandawiad wedi eu hanfon ynghynt at bawb ac roedd copïau o'r Datganiad Polisi Trwyddedu ar gael yn y cyfarfod.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: CAIS AR GYFER AMRYWIO TRWYDDED EIDDO - CORPORATION ARMS, 4 STRYD Y CASTELL, RHUTHUN pdf eicon PDF 316 KB

Ystyried cais i amrywio Trwydded Eiddo a gyflwynwyd yn unol ag Adran 34 o Ddeddf Trwyddedu 2003 (amlinelliad o'r cais a phapurau cysylltiedig ynghlwm).

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Drwydded Eiddo, yn amodol ar ostyngiad o 30 munud yn yr oriau a ganiateir ar gyfer Darparu Cerddoriaeth Fyw (Dan Do yn Unig).

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar -

 

(i)        gais a dderbyniwyd oddi wrth y Three Feathers Ltd ar gyfer amrywio trwydded eiddo – Corporation Arms, 4 Stryd y Castell, Rhuthun;

 

(ii)       y Drwydded Eiddo bresennol yn awdurdodi’r canlynol -

 

GWEITHGAREDD TRWYDDEDIG

DYDDIAU PERTHNASOL

AMSER O

AMSER HYD

Gwerthu Alcohol (i’w yfed ar ac oddi ar y safle)

Dydd Llun - Dydd Mercher

Dydd Iau – Dydd Sadwrn

Dydd Sul

10:00

10:00

12:00

23:00

01:00

Hanner Nos

Darparu Cerddoriaeth wedi’i Recordio (Dan Do)

Dydd Llun - Dydd Mercher

Dydd Iau – Dydd Sadwrn

Dydd Sul

10:00

10:00

12:00

23:30

01:00

Hanner Nos

Darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos

Dydd Iau – Dydd Sadwrn

Dydd Sul

23:00

23:00

01:00

Hanner Nos

Oriau Agor yr Eiddo

Dydd Llun - Dydd Mercher

Dydd Iau – Dydd Sadwrn

Dydd Sul

10:00

10:00

12:00

23:00

01:30

00:30

 

(iii)      mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno cais ar gyfer amrywio fel a ganlyn -

 

GWEITHGAREDD TRWYDDEDIG

DYDDIAU PERTHNASOL

AMSER O

AMSER HYD

Gwerthu Alcohol (i’w yfed ar ac oddi ar y safle)

Dydd Llun – Dydd Iau

Dydd Gwener a dydd Sadwrn

10:00

10:00

01:00

02:00

 

Darparu cerddoriaeth fyw (dan do yn unig)

Dydd Llun – Dydd Iau

Dydd Gwener a dydd Sadwrn

12:00

12:00

00:30

01:30

Darparu Cerddoriaeth wedi’i Recordio (Dan Do yn unig)

Dydd Llun – Dydd Iau

Dydd Gwener a dydd Sadwrn

10:00

10:00

01:00

02:00

Darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos

Dydd Llun – Dydd Iau

Dydd Gwener a dydd Sadwrn

23:00

23:00

01:00

02:00

Amseroedd an-safonol ar gyfer yr holl weithgareddau trwyddedadwy uchod

12:00 i 02:00 ar Ddydd Sul cyn Gŵyl y Banc, Gŵyl San Steffan a Noswyl Calan.  Oriau ar y Sul i aros yr un fath a fanylwyd yn (ii) uchod heblaw am yr amrywiad uchod

Oriau Agor yr Eiddo

Dydd Llun – Dydd Iau

Dydd Gwener a dydd Sadwrn

10:00

10:00

01:30

02:30

 

(iv)     mae pump o sylwadau ysgrifenedig wedi'u derbyn gan bartïon â chysylltiad mewn ymateb i'r hysbysiad cyhoeddus (Atodiad B i'r adroddiad) yn ymwneud ag aflonyddwch o sŵn/ ymddygiad gwrthgymdeithasol a trosedd ac anrhefn;

 

(v)      yr ymgeisydd wedi dangos parodrwydd i gyfryngu drwy gydol y broses, fodd bynnag ni chytunodd yr holl bartïon i gyfryngu, ac mae'r ymgeisydd wedi darparu ymateb ysgrifenedig i bryderon y preswylwyr (Atodiad D i'r adroddiad);

 

(vi)     Cyn cyflwyno’r cais, roedd yr ymgeisydd wedi bod mewn trafodaethau helaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru a arweiniodd at gytuno ar nifer o amodau a luniwyd i hyrwyddo ymhellach yr amcanion trwyddedu sydd wedi’u creu a’u hymgorffori yn yr Atodlen Weithredu (Atodiad B i'r adroddiad) ynghyd â newidiadau i amodau sy'n bodoli eisoes a oedd yn ffurfio rhan o'r cais am amrywiad (dileu'r amodau presennol a chytuno ar amodau diwygiedig, a amlygwyd yn Atodiad C yr adroddiad); 

 

(vii)    yr Atodlen Weithredu arfaethedig (Atodiad E i'r adroddiad);

 

(viii)   yr angen i ystyried y cais gan roi ystyriaeth ddyledus i'r Canllawiau a Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor; deddfwriaeth berthnasol arall a sylwadau perthnasol a dderbyniwyd, a

 

(ix)     opsiynau sydd ar gael i'r pwyllgor wrth benderfynu ar y cais.

 

Cafwyd crynodeb o’r adroddiad gan y Swyddog Trwyddedu ac amlinellodd ffeithiau’r achos.

 

CYFLWYNIAD YR YMGEISYDD

 

Roedd yr Ymgeiswyr, Mr Siôn Roberts ar gyfer y Three Feathers Ltd yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi'r cais.

 

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn gyd-berchennog y Corporation Arms.  Wrth nodi’r pryderon a fynegwyd gan y partïon â chysylltiad, ymatebodd fel a ganlyn -

 

·         cyfeiriodd at y sgyrsiau gyda Heddlu Gogledd Cymru a’r diwygiadau y cytunwyd arnynt i’r cais a’r atodlen weithredu  ...  view the full Cofnodion text for item 3.