Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neudd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Cefyn Williams yn Gadeirydd.

 

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Cefyn Williams yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Roedd gweithdrefnau’r gwrandawiad wedi eu dosbarthu ynghynt i bawb a darparwyd copïau o’r Datganiad Polisi Trwyddedu yn y cyfarfod.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

 

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

 

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: CAIS I AMRYWIO TRWYDDED SAFLE - DEVINE, PWLL Y GRAWYS, DINBYCH pdf eicon PDF 210 KB

Ystyried cais i amrywio Trwydded Eiddo a gyflwynwyd yn unol ag Adran 34 o Ddeddf Trwyddedu 2003 (amlinelliad o'r cais a phapurau cysylltiedig ynghlwm).

 

 Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD gwrthod y cais.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar -

 

(i)        gais a oedd wedi dod i law gan Mr. John Sydney Wynne i amrywio Trwydded Safle mewn perthynas â Devine, Pwll y Grawys, Dinbych;

 

(ii)      mae’r Drwydded Eiddo bresennol yn awdurdodi’r canlynol ar hyn o bryd -

 

GWEITHGAREDD TRWYDDEDIG

DYDDIAU PERTHNASOL

AMSER O

AMSER HYD

Darparu Alcohol (i’w yfed ar y safle yn unig)

Llun-Sul

12:30

00:30

 

Chwarae Cerddoriaeth sydd wedi’i Recordio

Llun-Sul

12:30

00:30

Lluniaeth Hwyr y Nos

(Dan Do ac yn yr Awyr Agored)*

Llun-Sul

23:00

00:30

 

(*daeth darparu Lluniaeth Hwyr y Nos yn weithgaredd trwyddedig rhwng 23.00 a 05.00 o’r gloch yn unig)

 

(iii)     mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno cais ar gyfer amrywio fel a ganlyn -

 

GWEITHGAREDD TRWYDDEDIG

DYDDIAU PERTHNASOL

AMSER O

AMSER HYD

Darparu cerddoriaeth fyw

(Dan Do)

Gwener – Sul

Gwyliau Cyhoeddus

20:00

20:00

02:00

02:00

 

Darparu Cerddoriaeth wedi’i Recordio (Dan Do)

Iau - Sul

Gwyliau Cyhoeddus

20:00

20:00

02:00

02:00

Gwerthu Alcohol (i’w yfed yn yr eiddo ac oddi ar yr eiddo)

Sul - Iau

Gwen - Sad

Gwyliau Cyhoeddus

11:59

11:59

11:59

01:00

02:00

02:00

Lluniaeth Hwyr y Nos (Dan Do ac Awyr Agored)

Gwen - Sad

Sul

Nos Galan

12:00

11:00

10:00

01:30

12:30

02:00

Adloniant o ddisgrifiad tebyg i gerddoriaeth fyw, cerddoriaeth wedi’i recordio neu berfformiad dawns (Dan do)

Llun - Iau

Gwen - Sad

Sul

Nos Galan

10:00

10:00

11:00

10:00

00:00

01:30

12:30

02:00

Gwerthu Alcohol (i’w yfed yn yr eiddo ac oddi ar yr eiddo)

Sul - Iau

Gwen - Sad

Gwyliau Cyhoeddus

23:00

23:00

23:00

01:00

02:00

02:00

 

(iv)     roedd un sylw ysgrifenedig wedi dod i law gan barti sydd â diddordeb mewn ymateb i'r hysbysiad cyhoeddus (Atodiad A i'r adroddiad) sy’n ymwneud â niwsans sŵn posibl o ganlyniad i gerddoriaeth uchel ynghyd â'r aflonyddwch a allai gael ei achosi gan bobl yn gadael yr eiddo yn hwyr yn y nos ac yn ystod oriau mân y bore;

 

(v)      gwrthwynebwyd y cais gan Heddlu Gogledd Cymru ond yn dilyn trafodaethau gyda'r ymgeisydd lluniwyd nifer o amodau sydd wedi eu cynllunio i hyrwyddo'r amcanion trwyddedu ymhellach (Atodiad B i’r adroddiad) ac ar y sail honno gofynnodd yr Heddlu, pe byddai’r aelodau o blaid cymeradwyo’r cais, eu bod yn ystyried cynnwys yr amodau hynny o fewn Atodlen Weithredu’r eiddo;

 

(vi)     mae Awdurdod Cynllunio’r Cyngor wedi rhoi gwybod bod rhywfaint o anghysondeb rhwng y defnydd awdurdodedig presennol o'r eiddo i'r hyn a gynigir yn y cais.

 

(vii)    yr Atodlenni Gweithredu arfaethedig a phresennol (Atodiad C a D i'r adroddiad);

 

(viii)  mae angen ystyried y cais gan roi ystyriaeth ddyladwy i Ganllawiau a Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor; deddfwriaeth arall berthnasol a sylwadau perthnasol a dderbyniwyd, a’r

 

(ix)     dewisiadau sydd ar gael i'r pwyllgor wrth benderfynu ynglŷn â’r cais.

 

Cafwyd crynodeb o’r adroddiad gan y Swyddog Trwyddedu ac amlinellodd ffeithiau’r achos.  Ers cyhoeddi'r adroddiad roedd cyfryngu wedi bod yn mynd rhagddo rhwng yr Ymgeisydd a'r parti sydd â diddordeb o'r eiddo cyfagos a oedd wedi arwain at gael gwared â seinydd o’r wal rhyngddynt dros dro.   Roedd y parti â diddordeb wedi bod yn fodlon â’r lefelau sŵn ers hynny ac wedi cytuno i dynnu ei sylw yn ôl os rhoddir gwarantau gan yr Ymgeisydd am lefelau sŵn yn y dyfodol.  Er gwaethaf ddarparu sicrwydd ar lafar yn y cyswllt hwnnw roedd yr Ymgeisydd wedi methu i gadarnhau’r cytundeb hwnnw yn ysgrifenedig ac felly mae'r sylw yn dal i sefyll.  O ran yr anghysondeb a amlygwyd gan yr Adran Gynllunio am ddefnydd awdurdodedig o'r safle, dywedwyd wrth yr  ...  view the full Cofnodion text for item 3.