Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL AR GYFER Y RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i’w ystried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI CADEIRYDD Y CYNGOR SIR

Penodi Cadeirydd y Cyngor am y flwyddyn 2022/2023.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

PENODI IS-GADEIRYDD Y CYNGOR SIR

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor am y flwyddyn 2022/2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD pdf eicon PDF 208 KB

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ETHOL ARWEINYDD Y CYNGOR

Ystyried enwebiadau ar gyfer penodi Arweinydd y Cyngor.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFNODION pdf eicon PDF 405 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd 22 Chwefror 2022 a 14 Mawrth 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADOLYGIAD BLYNDDOL O GYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL A PHENODI CADEIRYDDION ARCHWILIO pdf eicon PDF 211 KB

Ystyried adroddiad gan Reolwr y Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) yn gofyn am benderfyniadau ar faterion sy’n ymwneud â’r Pwyllgor.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

PENODI AELODAU I'R PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 211 KB

Ystyried adroddiad gan y Dirprwy Swyddog Monitro (copi ynghlwm) ynghylch y penodiad i’r Pwyllgor Safonau.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

PENODI AELODAU LLEYG I'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Dirprwy Swyddog Monitro (copi ynghlwm) i geisio cymeradwyaeth y Cyngor i benodi 3 Aelod Lleyg annibynnol.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

CANLLAW CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 205 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) ar y canllaw iaith arferol i’r Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

DIWEDDARIAD AR Y CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 222 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) i ddangos diweddariadau i'r Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 403 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: