Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Cynhadledd Fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

RHAN 2 - EITEM CYFRINACHOL

GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

 

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod trafod y mater canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig (fel y diffinnir ym Mharagraffau 12, 13 ac 14 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf), ei datgelu.

 

3.

ARGYMHELLION Y PANEL CYDNABYDDIAETH ARIANNOL UWCH

Ystyried adroddiad llafar ar argymhellion i’r Cyngor gan y Panel Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch.