Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN LL15 1YN

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghr. Tina Jones a Paul Penlington gysylltiad personol ag eitem 7, sef Cynllun Datblygu Lleol Newydd Sir Ddinbych – Y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft.

 

 

 

3.

PENODI CADEIRYDD Y CYNGOR SIR

Penodi Cadeirydd y Cyngor am y flwyddyn 2019/2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gofynnodd y Cadeirydd sy’n ymddeol, y Cyng. Peter Scott, am enwebiadau ar gyfer penodi Cadeirydd y Cyngor Sir ar gyfer 2019/2020.

 

Cynigiodd y Cyng. Rhys Thomas y dylid penodi’r Cyng. Meirick Lloyd Davies yn Gadeirydd.

 

Eiliwyd y cynnig hwn gan y Cyng. Ann Davies.

 

Ni chafwyd enwebiadau pellach, ac yn dilyn pleidlais drwy godi dwylo cafodd y Cyng. Meirick Lloyd Davies ei ethol yn unfrydol i fod yn Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019/2020.

 

Rhoddodd y Cadeirydd sy’n ymddeol araith fer a bu’n adlewyrchu ar ei gyfnod fel Cadeirydd yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

 

Diolchodd i’r Cyng. Meirick Lloyd Davies a’i wraig Nesta am eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Diolchwyd hefyd i’r swyddogion a’r staff am eu cefnogaeth ac yn arbennig i Eleri Woolford (Rheolwr Cefnogi a Datblygu Aelodau), Sue License (Cymhorthydd Personol i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd), a Sharon Evans (Cydlynydd Busnes: Swyddfa’r Arweinydd) am eu gwaith a’u cefnogaeth yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd.

 

Roedd y Cadeirydd sy’n ymddeol wedi casglu £14,500 i’w elusen ddewisol, sef Hosbis Sant Cyndeyrn.

 

Derbyniodd Laura Parry y siec ar ran Hosbis Sant Cyndeyrn gan egluro bod yr hosbis ar hyn o bryd yn cynnal prosiect gwerth £3 miliwn i gefnogi mwy o bobl yn y gymuned. Diolchodd am yr holl gefnogaeth a roddwyd a dywedodd y bydd yr arian yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r Hosbis.

 

Dymunodd y Cadeirydd sy’n ymddeol yn dda i’r Cadeirydd newydd a chyflwynodd y Gadwyn Swydd iddo. Llofnododd y Cadeirydd newydd y Datganiad Derbyn Swydd.

 

Enwodd y Cadeirydd newydd ei wraig, Nesta Davies, fel ei gydymaith.

 

Elusennau’r Cadeirydd newydd yw:-

·         Breast Cancer UK

·         Prostate Cancer UK

 

 

 

4.

PENODI IS-GADEIRYDD Y CYNGOR SIR

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor am y flwyddyn 2019/20.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gofynnodd y Cadeirydd am enwebiadau ar gyfer Is-Gadeirydd.

 

Cynigiodd y Cyng. Joan Butterfield y dylid penodi’r Cyng. Alan James yn Is-Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019/2020. Cyfeiriodd at brofiad eang y Cyng. James.

 

Eiliwyd y cynnig gan y Cyng. Barry Mellor.

 

Ni chafwyd enwebiadau pellach, ac yn dilyn pleidlais drwy godi dwylo, cafodd y Cyng. Alan James ei ethol yn unfrydol i fod yn Is-Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019/2020.

 

Arwisgodd y Cadeirydd y Cyng. Alan James gyda Chadwyn Swydd yr Is-Gadeirydd a llofnododd yr Is-Gadeirydd newydd y Datganiad Derbyn Swydd.

 

Enwodd yr Is-Gadeirydd newydd ei wraig, Win Mullen-James, fel ei gydymaith.

 

Bu i’r Arweinydd, Arweinwyr Grŵp ac Aelodau gydnabod gwaith y Cadeirydd sy'n ymddeol dros y deuddeng mis diwethaf a llongyfarch y Cynghr. Meirick Lloyd Davies ac Alan James ar gael eu hethol yn Gadeirydd ac yn Is-Gadeirydd yn y drefn honno.

 

 

 

Yn y fan hon (10.30 a.m.) cafwyd egwyl o 20 munud.

 

Ailddechreuodd y cyfarfod am 10.50 a.m.

 

 

 

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

 

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 413 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd 28 Mawrth 2019 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor Llawn ar 28 Mawrth 2019.

 

PENDERFYNWYD cadarnhau cofnodion cyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2019 fel cofnod cywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

 

 

7.

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD SIR DDINBYCH - STRATEGAETH A FFEFRIR DDRAFFT pdf eicon PDF 277 KB

I ystyried adroddiad gan y Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai (copi ynghlwm) yn cyflwyno argymhellion gan y Grŵp Cynllunio Strategol a’r Cabinet ynglŷn â Strategaeth Ddrafft a Ffefrir y CDLl Newydd a cheisio cymeradwyaeth i ymgynghori ar y Strategaeth Ddrafft a Ffefrir. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cyng. Tina Jones gysylltiad personol gan ei bod yn berchen ar ddarn o dir ym Mhrestatyn.

 

Datganodd y Cyng. Paul Penlington gysylltiad personol gan fod ei fam-yng-nghyfraith yn berchen ar ddarn o dir o fewn y CDLl.

 

Cyflwynodd y Cyng. Brian Jones, Aelod Arweiniol Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy, yr adroddiad (a gylchredwyd ymlaen llaw) sy’n cyflwyno argymhellion y Grŵp Cynllunio Strategol a’r Cabinet ar gyfer y Strategaeth a Ffefrir y CDLl Newydd a cheisiodd dderbyn cymeradwyaeth i ymgynghori ar y Strategaeth Ddrafft.

 

Yn ystod y drafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol:

·         Holodd y Cyng. Tony Flynn pam nad yw Cynghorwyr Tref wedi eu hysbysu.

Eglurwyd fod tair sesiwn alw heibio wedi ei chynnal ar gyfer Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned er mwyn iddynt gael cyfle i fod yn rhan o’r broses ar gam cynnar. Os yw’r Cyngor yn cymeradwyo’r argymhellion bydd rhagor o ymgysylltu â Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned yn ystod y broses ymgynghori.

·         Cadarnhaodd y Cyng. Graham Timms bod yr holl Gynghorwyr Sir a Chynghorwyr Dinas, Tref a Chymuned wedi cael gwybod am y cyfarfodydd a bod Cynghorwyr Sir wedi derbyn dogfennau drwy gydol y broses.

Mynegodd y Cyng. Timms bryder nad oedd yr Aelod Arweiniol, y Cyng. Brian Jones, wedi cefnogi’r proses na’r CDLl ac nad oedd wedi cynnig yr argymhelliad yn ystod cyfarfod y Cabinet.

·         Yn ystod y cyfarfod Cabinet hwn roedd y gweddarlledu wedi stopio oherwydd problem gyda’r ffrwd rhyngrwyd allanol; roedd y broblem hon y tu hwnt i reolaeth y Cyngor ac wedi effeithio ar ardal eang.

·         Cyfeiriwyd at dir at ddibenion diwydiannol a chadarnhawyd y bydd y manylion yn cael eu hystyried mewn mwy o fanylder yn dilyn y cyfnod ymgynghori.

Unwaith eto, eglurwyd mai pwrpas yr adroddiad a gyflwynir i’r Aelodau yw derbyn cymeradwyaeth y Cyngor i ymgynghori ynghylch y strategaeth ddrafft.

·         Soniwyd am yr elfennau a fyddai’n cael eu heffeithio arnynt gan y CDLl:

Ø  Y Gymraeg – ceir polisi iaith a bydd digon o gyfleoedd i graffu ar yr elfen iaith.

Ø  Tai fforddiadwy – ceir diffiniad o dai fforddiadwy ym mharagraffau 8-10. Bydd angen edrych ar bob ardal benodol o fewn y sir er mwyn cael cydbwysedd.

Byddwn yn edrych yn fanylach ar hyn yn ystod cam nesaf y cynllun.

Ø  Cyflogaeth – ceir gofyniad i ganfod beth fyddai’n briodol ymhob lleoliad ac unwaith eto, byddai hynny’n cael sylw ar gam nesaf y cynllun.

·         Siaradodd y Cyng. Richard Mainon am y CDLl blaenorol o gymharu â’r CDLl arfaethedig o ran Bodelwyddan.

Mynegodd ei anfodlonrwydd â’r CDLl arfaethedig.

·         Tai Cymdeithasol – Dywedodd yr Uwch Swyddog Cynllunio fod tai cymdeithasol y tu allan i’w harbenigedd, ond y byddai’n dibynnu ar gyllid gan y Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Cymru.

·         Fel rhan o’r paratoadau i lunio CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd, byddai fframwaith monitro effeithiol a phriodol yn cael ei ddatblygu a’i gynnwys o fewn y cynllun a byddai’n ffurfio sail ar gyfer llunio’r Adroddiad Monitro Blynyddol.

Yr Adroddiad Monitro Blynyddol fyddai’r prif ddull ar gyfer mesur ac asesu'r  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 499 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd Raglen Gwaith i'r Dyfodol y Cyngor a Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Sesiynau Briffio (a gylchredwyd ymlaen llaw).

 

Cadarnhawyd y bydd cyfarfod arbennig o’r Cyngor yn cael ei gynnal ar 30 Mai 2019 i drafod y Model Darparu Amgen ar gyfer Hamdden.

 

Bydd y sesiwn friffio nesaf i’r Cyngor yn cael ei chynnal ar 3 Mehefin 2019.

 

PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo a nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cyngor a’r Sesiynau Briffio.

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.05 p.m.

 

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig