Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun LL15 1YN a thrwy Gynhadledd Fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 199 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw fuddiannau personol neu ragfarnus mewn unrhyw fusnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI CADEIRYDD Y CYNGOR

Penodi Cadeirydd y Cyngor ar gyfer blwyddyn ddinesig 2024-25.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

PENODI IS-GADEIRYDD Y CYNGOR

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor ar gyfer blwyddyn ddinesig 2024-25.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cofnodion pdf eicon PDF 307 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2024 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DATGANIAD POLISI TÂL 2024/25 pdf eicon PDF 476 KB

Derbyn adroddiad gan yr arbenigwr Tâl a Thaliadau (copi ynghlwm), i geisio cymeradwyaeth i'r Datganiad Polisi Tâl am 2024/25 sydd ynghlwm.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL O'R CYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL A PHENODI CADEIRYDDION CRAFFU pdf eicon PDF 214 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) ar gydbwysedd gwleidyddol a materion yn ymwneud â phwyllgorau.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes (copi ynghlwm) i geisio cymeradwyaeth i'r cylch gorchwyl diwygiedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 618 KB

Ystyried rhaglen waith i’r dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: