Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Council Chamber, County Hall, Ruthin LL15 1YN and via Video Conference

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu ragfarnus mewn unrhyw fusnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 297 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2024 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

TRETH Y CYNGOR 24/25 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf eicon PDF 231 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Archwilio (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN CYFALAF 2023/24 - 2026/27 AC ARGYMHELLION Y GRWP CRAFFU CYFALAF pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Archwilio (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS 2024/25 A DANGOSYDDION DARBODUS 2024/25 i 2026/27 (ATODIAD 1) pdf eicon PDF 216 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Archwilio (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADOLYGU AMCANION Y CYNLLUN CORFFORAETHOL pdf eicon PDF 228 KB

Derbyn adroddiad gan yr Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADOLYGU CYFANSODDIAD PANEL RECRIWTIO'R PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 210 KB

Derbyn adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 90 KB

Ystyried Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Jon Harland (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 90 KB

Ystyried Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Merfyn Parry (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 615 KB

Ystyried rhaglen waith i’r dyfodol y Cyngor a blaenraglen waith Gweithdy’r Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: