Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 261 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2022 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

HUNANASESIAD Y CYNGOR O’I BERFFORMIAD 2021 I 2022 pdf eicon PDF 299 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) i ddarparu hunanasesiad y Cyngor o’i berfformiad yn erbyn ei swyddogaethau

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DATGANIAD POLISI TÂL pdf eicon PDF 276 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr AD  ac Arbenigwr Tâl a Gwobrwyo (copi ynghlwm) sy’n ceisio cymeradwyaeth i’r Datganiad Polisi Tâl.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGORAU CRAFFU’R CYNGOR 2021/2022 pdf eicon PDF 230 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) i gyflwyno gweithgareddau’r Pwyllgorau Craffu yn ystod 2021/2022

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

AMSERLEN BWYLLGORAU 2023 pdf eicon PDF 208 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Uwch-weinyddwr Pwyllgorau (copi ynghlwm) i gymeradwyo Amserlen Pwyllgor ar gyfer 2023.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

PENODI CADEIRYDD AC AELOD AR Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) i benodi Aelodau etholedig ar y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

PENODI AELOD I BANEL HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 206 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) i benodi Aelod etholedig i Banel Trosedd ac Anhrefn Gogledd Cymru.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

HAMDDEN SIR DDINBYCH CYFYNGEDIG - PENODI CYFARWYDDWYR pdf eicon PDF 211 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfriethiol, Adrioddau Dynol a Democrataidd (copi ynghlwm) i benodi Cyfarwyddwyr newydd i Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

PENODI CYNRYCHIOLYDD CYNGHORAU TREF, DINAS A CHYMUNED I'R PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 206 KB

Ystried adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfriethiol, Adrioddau Dynol a Democrataidd (copi ynghlwm) penodi cynrychiolydd Cynghorau Tref, Dinas a Chymuned i’r Pwyllgor Safonau.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 385 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: