Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

DYDDIADUR Y CADEIRYDD pdf eicon PDF 175 KB

Nodi ymrwymiadau dinesig a ymgymerwyd gan Gadeirydd y Cyngor (copi ynghlwm).

 

 

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 306 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2022 (copi ynghlwm).

 

6.

CYNLLUNIAU AMDDIFFYN YR ARFORDIR CANOL Y RHYL A CHANOL PRESTATYN pdf eicon PDF 225 KB

Derbyn adroddiad gan y Rheolwr Asedau a Risg (sy’n cynnwys dau atadiad cyfrinachol) (copi ynghlwm) yn ceisio cymeradwyaeth i fynd ymlaen i gam adeiladu’r ddau gynllun.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYTUNDEB CYFLAWNI DIWYGIEDIG Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD pdf eicon PDF 242 KB

Derbyn adroddiad gan yr Uwch Swyddog Cynllunio (copi ynghlwm) yn ceisio cymeradwyaeth o Gytundeb Cyflawni diwygiedig y CDLl Newydd i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru am gymeradwyaeth.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 224 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd Dros Dro / Dirprwy Swyddog Monitro (copi ynghlwm) i gyflwyno gwaith y Pwyllgor a'i ganfyddiadau a’i arsylwadau, i holl Aelodau'r Cyngor fel rhan o ymgyrch y Pwyllgor i wella safonau ymddygiad moesegol ac i gydymffurfio â Chod Ymddygiad yr Aelodau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 404 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: