Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 398 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 24 Mai 2022 (copi ynghlwm).

 

5.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 336 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

 

Argymhellir yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol o fusnes yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig (fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12 a 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf) yn cael ei datgelu.

 

6.

PENODI CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL: LLYWODRAETHU A BUSNES

Cyfweld ymgeiswyr ac ystyried gwneud penodiad i’r swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes. Bydd nifer yr ymgeiswyr i’w cyfweld yn cael ei bennu gan Banel Penodiadau Arbennig.

 

7.

PENODI CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL: ECONOMI A'R AMGYLCHEDD

Cyfweld ymgeiswyr ac ystyried gwneud penodiad i’r swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r Amgylchedd.  Bydd nifer yr ymgeiswyr i’w cyfweld yn cael ei bennu gan Banel Penodiadau Arbennig.