Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun LL15 1YN

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 480 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd 19 Tachwedd 2019 a 28 Ionawr 2020 (copi yn amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

TRETH Y CYNGOR 2020/2021 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi'n amgaeedig) i bennu lefelau Treth y Cyngor ar gyfer 2020/2021

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN CYFALAF 2019/2020 - 2022/23 AC ARGYMHELLION Y GRŴP BUDDSODDI STRATEGOL pdf eicon PDF 240 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi’n amgaeedig) i ddarparu Cynllun Cyfalaf diwygiedig i’r Aelodau gan gynnwys diweddariad ar brosiectau mawr a'r Cynllun Corfforaethol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 2020/2021 A DANGOSYDDION DARBODUS 2020/2021 - 2022/2023 pdf eicon PDF 227 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi yn amgaeedig) i geisio cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer Datganiad Strategol Rheoli Trysorlys 2020/2021 a Dangosyddion Darbodus 2020/2021 – 2022/2023

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 406 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig