Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Via ZOOM

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.  

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 461 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2021 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAFFAEL LLES YNG NGHYMRU pdf eicon PDF 336 KB

Ystyried adroddiad gan y Dirprwy Swyddog Monitro/Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol (copi ynghlwm) sy’n darparu adroddiad allanol gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol mewn cysylltiad â’u hadolygiad mewn i gaffael Lles yng Nghymru.  

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y DIWEDDARAF AM Y GYLLIDEB - CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG A PHROSES Y GYLLIDEB pdf eicon PDF 223 KB

I ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Adnoddau (copi ynghlwm) i ddiweddaru’r aelodau am y rhagamcanion diweddaraf sydd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig a’r cynlluniau ar gyfer Proses y Gyllideb ar gyfer 2022/23 a thu hwnt.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Ar y pwynt hwn cytunwyd i amrywio trefn y Rhaglen.

Dogfennau ychwanegol:

7.

ARCHWILIAD MEWNOL O GYLLIDEBAU CEFNOGI A THALIADAU UNIONGYRCHOL pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) yn diweddaru’r aelodau am y cynnydd a wnaed o ran gweithredu cynllun gweithredu a oedd yn cyd-fynd ag adroddiad Archwilio Mewnol o Gyllidebau Cefnogi a Thaliadau Uniongyrchol a gyflwynwyd i Aelodau ym mis Medi 2019.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

STRATEGAETH A SIARTER ARCHWILIO MEWNOL 2021-22 pdf eicon PDF 211 KB

Ystyried adroddiad gan Y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) i roi’r Strategaeth Archwilio Mewnol 2021-22 i’r Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi wedi’i amgáu) yn rhoi gwybod i aelodau am gynnydd Archwilio Mewnol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ARCHWILIAD MEWNOL AR DENANTIAETH TAI pdf eicon PDF 207 KB

Derbyn adroddiad dilynol y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) sy’n rhoi diweddaraf i aelodau am weithredu’r cynllun gweithredu sy’n cyd-fynd ag adroddiad yr Archwilydd Mewnol am Denantiaeth Tai a gyflwynwyd i’r pwyllgor ym mis Ionawr 2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

ARCHWILIAD MEWNOL O SAFONAU DIOGELWCH DATA DIWYDIANT Y CARDIAU TALU (SDD-DCT) pdf eicon PDF 207 KB

Derbyn adroddiad dilynol gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) sy’n rhoi diweddariad am gynnydd wrth weithredu’r cynllun gweithredu sy’n cyd-fynd ag adroddiad Archwiliad Mewnol ar Safonau Diogelwch Data Diwydiant y Cardiau Talu (PCI-DSS).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 375 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Daeth y cyfarfod i ben am 11.37am.

Dogfennau ychwanegol: