Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n

rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y

yfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol

1972.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 347 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd

ar 20 Medi 2023 (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFRESTR RISG GORFFORAETHOL: ADOLYGIAD MEDI 2023 pdf eicon PDF 213 KB

Derbyn diweddariad gan y Swyddog Cynllunio a Pherfformiad Strategol, ar Adolygiad Medi 2023 o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a'r Datganiad Risg Archwaeth (copi amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD PROSES CYLLIDEB pdf eicon PDF 227 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Archwilio ar y sefyllfa ariannol ddiwygiedig a'r cynnydd ar strategaeth y gyllideb ar gyfer pennu'r gyllideb ar gyfer 2024/25 (copi amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD RHEOLI'R TRYSORLYS pdf eicon PDF 234 KB

Derbyn adroddiad diweddaru gan y Pennaeth Cyllid ac Archwilio ar fanylion gweithgareddau Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod 2023/24 hyd yma (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi amgaeedig) sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am gynnydd Archwilio Mewnol.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD SIRO BLYNYDDOL pdf eicon PDF 217 KB

Derbyn adroddiad gan y Prif Swyddog Digidol a'r Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth Dros Dro (copi amgaeedig) sy'n manylu ar achosion o dorri'r Ddeddf Diogelu Data, Rhyddid Gwybodaeth, Gwybodaeth Amgylcheddol a cheisiadau Diogelu Data a dderbyniwyd gan y Cyngor a gwybodaeth gan ysgolion.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD IECHYD A DIOGELWCH CORFFORAETHOL BLYNYDDOL pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried yr adroddiad blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol (copi amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD CYDYMFFURFIO EIDDO pdf eicon PDF 222 KB

Derbyn adroddiad gan y Rheolwr Iechyd a Diogelwch Eiddo (copi amgaeedig) ar Gydymffurfio Eiddo (gan gynnwys Tân) yn manylu ar raglen a pherfformiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

ARCHWILIAD CYMRU - AMSERLEN GWAITH pdf eicon PDF 1 MB

Derbyn adroddiad Archwilio Cymru (copi amgaeedig) ar Gyngor Sir DdinbychCynllun Archwilio Manwl 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 344 KB

Ystyried blaenraglen waith y pwyllgor (copi'n amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

14.

ARCHWILIAD CYMRU O GRANTIAU pdf eicon PDF 727 KB

I dderbyn er gwybodaeth, adroddiad Archwilio Cymru, o'r enw Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2021-22 – Cyngor Sir Ddinbych (copi wedi'i amgáu).

 

 

Dogfennau ychwanegol: