Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n

rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Materion Brys

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y

yfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol

1972.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 449 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd

ar 04 Hydref 2022 (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofrestr Risg Corfforaethol pdf eicon PDF 238 KB

I dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar adolygiad Medi 2022 o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a'r Datganiad Awydd Risg (copi wedi'i amgáu).

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL SIRO pdf eicon PDF 257 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Interim o Wella Busnes a Moderneiddio (copi wedi'i amgáu) sy'n manylu ar dorri'r ddeddf diogelu data a chwynion yn ymwneud â Deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

PROSES GYFALAF A DYFODOL Y GR?P BUDDSODDI STRATEGOL pdf eicon PDF 231 KB

Derbyn diweddariad ar broses arfaethedig o osod cyllideb gyfalaf newydd a newidiadau drafft i Gylch Gorchwyl ac enw'r Grŵp Buddsoddi Strategol (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD AR BROSES GYLLIDEB pdf eicon PDF 305 KB

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Ariannol Tymor Canolig presennol ac Amserlen y Gyllideb (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DDATGANIAD O GYFRIFON 2021/22 pdf eicon PDF 325 KB

Derbyn a diweddaru ar archwiliad y Datganiad Drafft o Gyfrifon 2020/21(copi wedi'i amgáu).

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN GWAITH PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 258 KB

Ystyried blaenoriaid rhaglen waith y pwyllgor (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD GWYBODAETH - MATERION RECRIWTIO A CHADW STAFF MEWN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL pdf eicon PDF 281 KB

Derbyn am wybodaeth adroddiad am faterion recriwtio a chadw mewn Gwasanaethau Cymdeithasol (copi wedi'i amgáu).

Dogfennau ychwanegol: