Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Cyfarfod 4, Neuadd y Sir, Rhuthin

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 379 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio a gynhaliwyd ar 22 Ionawr 2020 (copi ynghlwm).

 

 

5.

STRATEGAETH A SIARTER ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 218 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Mewnol (copi ynghlwm) yn darparu'r Siarter a'r Strategaeth Archwilio Fewnol ar gyfer 2020-21 i'r pwyllgor.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL pdf eicon PDF 217 KB

Derbyn er gwybodaeth Llythyr Archwilio Blynyddol Cyngor Sir Ddinbych 2019–2020, gan Swyddfa Archwilio Cymru (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ARCHWILIAD MEWNOL RHEOLI CONTRACTAU pdf eicon PDF 216 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog mewnol (copi ynghlwm) yn darparu manylion adroddiad Archwilio Mewnol diweddar ar Reoli Contractau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD GWYBODAETH - ASESIAD O GYNALIADWYEDD ARIANNOL pdf eicon PDF 353 KB

Adroddiad er gwybodaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru ar yr Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (copi ynghlwm).

 

 

9.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 215 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).

 

 

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y Wasg a'r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod tra bydd yr eitem fusnes ganlynol yn cael ei thrafod oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu fel y'i diffinnir ym mharagraff 13, Rhan 4, Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR RANNU PRYDERON

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd (copi ynghlwm) i roi gwybod i Aelodau am weithgareddau mewn perthynas â’r Polisi Rhannu Pryderon.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig