Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwllgor 1A, Neuadd Y Sir, Ruthun

Eitemau
Rhif Eitem

PART 1 - THE PRESS AND PUBLIC ARE INVITED TO ATTEND THIS PART OF THE MEETING

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 377 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2019 (copi’n amgaeedig).

 

 

5.

DATGANIAD CYFRIFON DRAFFT pdf eicon PDF 405 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Gyfrifydd (copi ynghlwm) ar y Datganiad o Gyfrifon 2018/2019 drafft.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHEOLI TRYSORLYS pdf eicon PDF 227 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Gyfrifydd (copi ynghlwm) ar Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD SIRO BLYNYDDOL pdf eicon PDF 480 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio (copi ynghlwm) sy'n manylu ar dorri'r ddeddf diogelu data a chwynion yn ymwneud â Deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth.

 

 

8.

HERIAU GWASANAETH 2018/19 - ADOLYGU MODELAU DARPARU GWASANAETH AMGEN pdf eicon PDF 214 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio (copi'n amgaeëdig) ar y Heriau Gwasanaeth 2018/19.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD GWELLA BLYNYDDOL SAC pdf eicon PDF 455 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog Archwilio Cymru (copi ynghlwm) ar yr adroddiad Gwella Blynyddol.

 

 

10.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL pdf eicon PDF 291 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi’n ynghlwm).

 

 

PART 2 - CONFIDENTIAL ITEMS

None.

 

 

 
Yn ôl i'r brig