Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

PROPOSED AMENDED PENALTY POINT POLICY AND PROCEDURE

Cyfarfod: 24/09/2014 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 6)

6 POLISI A GWEITHDREFN PWYNTIAU COSB DIWYGIEDIG ARFAETHEDIG pdf eicon PDF 57 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn cyflwyno Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb diwygiedig i’w cymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

 (a)      cymeradwyo’r Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb diwygiedig fel y manylwyd yn Atodiad A i'r adroddiad, i gymryd lle'r Cynllun Pwyntiau Cosb presennol sydd yn y "Llyfr Glas" – Amodau Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat y Cyngor, a

 

 (b)      bod y cynllun yn cael ei weithredu o 1 Tachwedd 2014, gyda chyfnod gras o un mis cyn gorfodi'r cynllun.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno Polisi Pwyntiau Cosb a Gweithdrefn ddiwygiedig i’w cymeradwyo.

 

Cafodd yr Aelodau eu hatgoffa eu bod wedi derbyn polisi diwygiedig yn eu cyfarfod diwethaf, ond yn sgil pryderon a godwyd gan y fasnach dacsis a'r ymateb gwan i'r ymgynghoriad, penderfynwyd galw cyfarfod arbennig i ystyried y polisi’n fanwl gan ystyried barn y fasnach dacsis a’r fasnach hurio preifat.  Yr oedd ymgynghoriad pellach dros gyfnod o bythefnos wedi cael ei gynnal ac yn dilyn hynny roedd y swyddogion wedi adolygu'r polisi ac wedi gwneud rhai mân newidiadau i'r rhestr o gamweddau / troseddau gan roi ystyriaeth i farn deiliaid trwyddedau yn dilyn bod mewn gweithdy’n ddiweddar gydag aelodau.  Roedd y swyddogion hefyd yn argymell rhedeg y cynllun dros 24 mis.

 

Cydnabu'r Aelodau i gyfnod sylweddol o amser gael ei dreulio yn adolygu'r polisi, yn enwedig mewn perthynas â dyrannu pwyntiau ar gyfer troseddau penodol, ac roeddynt yn fodlon bod yr holl faterion a godwyd yn flaenorol wedi cael eu trin.  O ganlyniad -

 

PENDERFYNWYD

 

(a)       cymeradwyo'r Polisi Pwyntiau Cosb a’r Weithdrefn ddiwygiedig fel y manylir arnynt yn Atodiad A i gymryd lle'r Cynllun Pwyntiau Cosb presennol sydd i’w weld yn y "Llyfr Glas" - Amodau Trwyddedu Cerbydau Hacni a Hurio Preifat y Cyngor, a

 

(b)       gweithredu’r cynllun o 1 Tachwedd 2014, gyda chyfnod gras o fis cyn cyflwyno gorfodaeth o’r cynllun.