Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

REVIEW OF HOUSE TO HOUSE AND STREET COLLECTION POLICIES

Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 10)

10 ADOLYGU POLISÏAU CASGLU O DDRWS I DDRWS A CHASGLU AR Y STRYD pdf eicon PDF 67 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi'i amgáu) sy'n gofyn i’r aelodau adolygu’r polisïau ar gyfer rhoi a monitro trwyddedau Casglu ar y Stryd a Chasgliadau o Ddrws i Ddrws.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cefnogi ac argymell bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu’r polisïau drafft ar gyfer Casgliadau o Ddrws i Ddrws (gwelwch Atodiad A i'r adroddiad) a Chasgliadau ar y Stryd (gwelwch Atodiad C i’r adroddiad).

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes) yn gofyn i aelodau adolygu’r polisïau drafft ar gyfer dyrannu a monitor trwyddedau Casglu o Ddrws i Ddrws a Chasglu ar y Stryd (amgaewyd fel Atodiad A yr adroddiad) yn dilyn yr ymarferiad ymgynghori.

 

Roedd y Pwyllgor Trwyddedu ar 12 Medi 2012 wedi cytuno i gynnal ymarferiad ymgynghori ar yr adolygiad o bolisïau ar gyfer casgliadau elusennol.  Roedd yr adroddiad yn amlinellu’r broses ymgynghori ac yn rhoi manylion y sylwadau a dderbyniwyd yn ymwneud â Chasgliadau ar y Stryd (ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau yn ymwneud â Chasgliadau o Ddrws i Ddrws) a’r diwygiadau a argymhellwyd mewn ymateb iddynt.  Gofynnwyd i Aelodau ystyried y polisïau drafft yn sgil yr ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad.

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r polisïau drafft ynghyd â’r ymatebion i’r ymgynghoriad ac roeddent yn fodlon fod yr ymateb i’r sylwadau yn briodol.

 

PENDERFYNWYD cefnogi ac argymell bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo a mabwysiadu’r polisïau drafft ar gyfer Casgliadau o Ddrws i Ddrws a Chasgliadau ar y Stryd a amlinellir yn Atodiad A yr adroddiad a’r newidiadau bwriedig a fanylir yn Atodiad C yr adroddiad.