Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 3)

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Penderfyniad:

Dim.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.