Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

PROCEDURES FOR NEW AND REVISED POLICIES

Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 13)

13 GWEITHDREFNAU AR GYFER POLISÏAU NEWYDD A DIWYGIEDIG pdf eicon PDF 62 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau gymeradwyo’r gweithdrefnau i’w mabwysiadu ar gyfer drafftio polisïau newydd a diwygio polisïau cyfredol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gweithdrefnau ar gyfer llunio polisïau trwyddedu newydd ac adolygu polisïau cyfredol (fel y nodir yn yr atodiad sydd ynghlwm wrth yr adroddiad).

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn gofyn am gymeradwyaeth aelodau o’r gweithdrefnau i’w mabwysiadu ar gyfer drafftio polisïau newydd a diwygiedig.

 

Ar wahân i ofynion statudol, nid oedd unrhyw weithdrefnau ysgrifenedig ar waith i swyddogion eu dilyn wrth ddrafftio polisïau trwyddedu newydd neu wrth adolygu polisïau trwyddedu presennol.  Dylai cymeradwyo cyfres o weithdrefnau leihau unrhyw risg o wneud y Cyngor yn agored i wall gweinyddol a heriau.

 

Tynnwyd sylw’r aelodau at y canlynol –

 

·         byddai polisïau newydd yn cynnwys ymgynghoriad llawn, gan gynnwys sgrinio’r polisi drwy ddefnyddio Pecyn Cymorth Asesu Effaith ar Gydraddoldeb, ac adrodd amlinelliad y polisi a chwmpas yr ymgynghoriad i aelodau. 

·         ar gyfer polisïau cyfredol sydd angen diwygiadau cyffredinol, byddai swyddogion yn trafod diwygiadau bwriedig gydag aelodau, ynghyd ag unrhyw ofyniad ymgynghori a byddent yn gofyn i aelodau argymell  mabwysiadu’r diwygiadau i’r Aelod arweiniol

·         byddai Pennaeth y Gwasanaeth yn cymeradwyo diwygiadau polisi bach gan gynnwys diweddariadau deddfwriaethol neu mewn achosion lle ystyriwyd na fyddai’r newid yn effeithio ar bwrpas y polisi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gweithdrefnau ar gyfer drafftio polisïau trwyddedu newydd ac adolygu polisïau cyfredol (fel y manylir yn yr atodiad i’r adroddiad hwn).