Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

FLOOD RISK MANAGEMENT AND RIPERIAN LAND OWNERSHIP TASK AND FINISH GROUP

Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau (Eitem 6)

6 GRŴP TASG A GORFFEN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD A PHERCHNOGAETH GLANNAU AFONYDD pdf eicon PDF 261 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd i ddiweddaru'r Pwyllgor Craffu ar weithgareddau'r Grŵp Tasg a Gorffen (copi ynghlwm).

11.10 a.m. – 11.40 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad (eisoes wedi’i ddosbarthu) yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Perygl Llifogydd a Pherchnogaeth Glannau Afonydd a oedd yn rhoi diweddariad i’r Pwyllgor ar weithgareddau’r Grŵp.  Ynghlwm wrth yr adroddiad roedd adroddiad terfynol y Grŵp Tasg a Gorffen a oedd yn rhoi manylion ei gasgliadau a’i argymhellion ac yn ceisio cymeradwyaeth y Pwyllgor ar gyfer yr argymhellion hynny.

 

Ar y pwynt hwn, diolchodd y Cynghorydd Huw Williams (Cadeirydd) i holl aelodau mewnol ac allanol y grŵp am eu gwaith diwyd.  Diolchodd hefyd i Karen Evans, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, am y gwaith yr oedd wedi’i wneud ac am yr adroddiad rhagorol a ddrafftiwyd ar ran y Grŵp.

 

Amlinellodd y Cadeirydd gefndir sefydlu’r y Grŵp Tasg a Gorffen gan y Pwyllgor, a sefydlwyd yn  bennaf i archwilio dulliau i gryfhau ymhellach y rhyngweithio a’r berthynas waith rhwng awdurdodau rheoli perygl llifogydd cyhoeddus a pherchnogion glannau afonydd.  Dywedodd bod holl aelodau’r Grŵp wedi dysgu cryn dipyn am swyddogaethau, cyfrifoldebau ac arferion gwaith y naill a’r llall yn ystod y gwaith.  O ganlyniad i hyn roedd pawb yn cytuno bod cydweithio a chyd-ymddiriedaeth wedi cryfhau o ganlyniad i fodolaeth y Grŵp.  Roedd y Grŵp hefyd wedi chwalu sawl myth cysylltiedig â chyfrifoldebau am, a’r caniatâd a geisir am waith cynnal a chadw afonydd a glannau afonydd, megis gwir nifer y ceisiadau a dderbynnir am Hawlenni Gweithgaredd Atal Perygl Llifogydd gan berchnogion tir, cyfrifoldebau  o ran perchnogaeth glannau afonydd yn nalgylch Ffos y Rhyl a Gwter Prestatyn ac ati, sydd i gyd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.  Mae gwaith y Grŵp hefyd wedi tynnu sylw at yr ystod eang o wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd ar wefannau pob awdurdod rheoli perygl llifogydd yn cynnwys adran cwestiynau cyffredin hynod ddefnyddiol ar wefan Dŵr Cymru.  O ganlyniad i hyn, un o argymhellion y Grŵp Tasg a Gorffen oedd, er mwyn hwyluso mynediad at wybodaeth i’r cyhoedd, y dylid ail-lansio tudalen Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol y Cyngor ei hun ac y dylai gynnwys dolenni at we-dudalennau perthnasol Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru.  Dylai’r tudalennau  newydd hefyd gynnwys gwybodaeth am gyfrifoldebau Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd a chyfrifoldebau perchnogion glannau afonydd. 

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan yr aelodau, dywedodd y Cadeirydd, aelodau’r Grŵp Tasg a Gorffen a swyddogion:

 

·           bod dealltwriaeth yr holl randdeiliaid o gyfrifoldebau’r naill a’r llall  a’u perthynas waith wedi gwella yn ystod gweithrediad y Grŵp Tasg a Gorffen. 

·           gwnaed yr argymhelliad i weithio mewn partneriaeth i gynhyrchu a chyflwyno taflen wybodaeth gyffredinol ar rolau a chyfrifoldebau awdurdodau rheoli risg a pherchnogion eiddo ar hyd Ffos y Rhyl a Gwter Prestatyn o ganlyniad i’r cymhlethdodau cysylltiedig â pherchnogaeth luosog glannau afon mewn ardal boblog dros ben, a chamsyniad eang mai CNC sy’n gyfrifol am ffiniau preifat sy’n cyffinio â chyrsiau dŵr.  Bernir nad oes angen ymarferion tebyg mewn rhannau eraill o’r sir lle mae perchnogion tir mwy yn gyfarwydd â’u cyfrifoldebau;

·           mae gan yr awdurdod lleol bwerau o dan y Ddeddf Draenio Tir i ymyrryd mewn rhai amgylchiadau.  Fodd bynnag er bod y pŵer hwn i ymyrryd gan yr Awdurdod Lleol, nid oes dyletswydd arno i wneud hynny.

·           mae gan berchnogion tir glannau afonydd gyfrifoldebau penodol o ran peidio â rhwystro cyrsiau dŵr ac ati, ac mae hawl ddigolledu am dorri cyflenwadau dŵr naturiol yn ôl y gyfraith gyffredin.

·           mae’n rhaid gwasanaethu datblygiadau newydd gyda systemau draenio dŵr wyneb a dŵr budr ar wahân, nid dyma’r achos gyda datblygiadau preswyl hŷn lle  ...  view the full Cofnodion text for item 6