Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Waith Archwilio

Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau (Eitem 8)

8 Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 240 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

12.15 p.m. – 12.30 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad ac atodiadau (eisoes wedi’u dosbarthu) yn gofyn i’r aelodau adolygu rhaglen waith y Pwyllgor yn barod ar gyfer ei throsglwyddo i’w olynydd-Bwyllgor  ar ôl etholiadau’r awdurdod lleol ym mis Mai 2022.  Penderfyniad y pwyllgor newydd wedyn fyddai symud ymlaen â’r eitemau a restrwyd yn barod neu beidio.

 

Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr adroddiad ar Gam-drin Cŵn a oedd yn wreiddiol i fod i’w roi gerbron y cyfarfod hwn heddiw, wedi’i aildrefnu ar gyfer hydref 2022 oherwydd bod Staff Diogelu’r Cyhoedd yn dal yn ymgymryd â dyletswyddau Profi, Olrhain a Diogelu.   Serch hynny, er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’r aelodau ar y mater hwn paratowyd a dosbarthwyd adroddiad er gwybodaeth fel rhan o’r ddogfen friffio cyn y cyfarfod presennol.

 

Fel rhan o’i adolygiad rheolaidd o raglenni gwaith i’r dyfodol y pwyllgorau craffu, roedd  y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi aildrefnu rhai eitemau ar bob un o raglenni gwaith i’r dyfodol y Pwyllgorau Craffu er mwyn osgoi trafod eitemau dadleuol yn y cyfnod yn arwain at y cyfnod cyn-etholiad.  Roedd y rhain i’w gweld yn Atodiad 1.

 

Bydd yr adroddiad dilynol y gofynnwyd amdano yn ystod y drafodaeth ar eitem y Grwp Tasg a Gorffen Rheoli Perygl Llifogydd a Pherchnogaeth Glannau Afonydd yn cael ei gynnwys yn rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer gwanwyn 2023.

 

Dywedwyd wrth yr aelodau y gallant barhau i gyflwyno pynciau i’w hystyried gan Craffu ar y ffurflen yn Atodiad 2.  Oni bai bod y pynciau o natur frys, byddai’r GCIGC yn ystyried y cais ar ôl etholiadau’r awdurdod lleol.

 

Roedd rhaglen gwaith i’r dyfodol y Cabinet (Atodiad 3) a thabl yn dangos cynnydd hyd yma gyda’r argymhellion a wnaeth y Pwyllgor yn ei gyfarfod diwethaf (Atodiad 4) wedi’u cynnwys er gwybodaeth.

 

Mae gwaith yn awr ar y gweill i baratoi ar gyfer cynhyrchu adroddiad er gwybodaeth ar Asesiad o Effaith Cymunedol ar gymunedau’r Rhewl a Llanynys ar ôl cau’r ysgol leol.  Dylai’r adroddiadau fod ar gael yn ystod yr haf.

 

 

Penderfynodd y Pwyllgor: yn amodol ar gynnwys yr eitem y cytunwyd arni yn ystod y cyfarfod, gadarnhau rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor i’w gyflwyno i’r Pwyllgor newydd ar ôl etholiadau’r awdurdod lleol ym mis Mai 2022