Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Cofnodion

Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet (Eitem 4)

4 COFNODION pdf eicon PDF 305 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021 (copi ynghlwm).  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021.

 

Materion yn Codi –

 

Eitem 5 Cynllun Gwella Heol y Castell Llangollen 2020 (tudalen 9) – Rhoddodd y Cynghorydd Brian Jones y wybodaeth ddiweddaraf ar yr awgrym y dylai’r man llwytho newydd arfaethedig ar Heol y Castell y tu allan i neuadd y dref fod yn adeiladwaith pantiog.  Er ymdrechu’n galed, yn dilyn ymchwiliadau a thrafodaethau technegol â budd-ddeiliaid, darganfuwyd na fyddai’n bosibl i’r man llwytho bantio mwy oherwydd yr effaith andwyol ar y goeden sydd ar y safle a’r angen i ailosod y gwasanaethau cyfleustodau, fyddai’n costio’n afresymol. Fodd bynnag roedd y cynllun cyffredinol wedi cael ei addasu pan oedd yn briodol, a byddai Llangollen yn elwa o’r buddsoddiad a’r gwelliannau sylweddol a fyddai’n dod yn sgil y prosiect.

 

Roedd y Cynghorydd Meirick Davies wedi holi a ddylid newid y cyfeiriad at LlC (Llywodraeth Cymru) yn yr adroddiad Cymraeg i Senedd (tudalen 11). Eglurodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd wahanol rolau’r Senedd a Llywodraeth Cymru a chytunodd i wirio’r cyd-destun priodol yn y ddogfen.

 

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.