Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAME 2021/22

Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 6)

6 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU AR GYFER 2021/22 pdf eicon PDF 105 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w chymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r dyfodol fel y mae yn atodiad i’r adroddiad.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad (dosbarthwyd ymlaen llaw) ar raglen gwaith i’r dyfodol arfaethedig y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2021/22.

 

Yn y cyfarfod diwethaf, hysbyswyd yr aelodau ynghylch yr anawsterau o ran cynnal rhaglen gwaith i'r dyfodol ar gyfer y Pwyllgor dros y deuddeg mis diwethaf yn sgil pandemig y coronafeirws a chytunwyd bod y swyddogion yn ailddrafftio rhaglen gwaith i'r dyfodol i’w chyflwyno yn y cyfarfod nesaf i’w chymeradwyo.  Wrth ddrafftio’r rhaglen gwaith i’r dyfodol, roedd y swyddogion wedi ystyried polisïau a oedd yn berthnasol i’r Pwyllgor, ynghyd â dyddiadau adolygu’r polisïau hynny ac unrhyw newidiadau deddfwriaethol posibl a gynigir gan lywodraeth ganolog.  Dywedodd y swyddogion bod dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol wedi cael eu cadarnhau a byddent yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r dyfodol fel y mae yn atodiad i’r adroddiad.