Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Waith Archwilio

Cyfarfod: 09/09/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau (Eitem 6)

6 RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 241 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi yn amgaeëdig) yn gofyn am adolygiad o raglen waith i’r dyfodol y pwyllgor ac sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

11am – 11.20am

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (wedi’i rannu ymlaen llaw) yn gofyn i’r aelodau adolygu Rhaglen Waith y Pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â materion perthnasol.

 

Cafwyd trafodaeth yn ymwneud â'r materion canlynol:-

 

·         y rhesymeg tu ôl i ddiwygiadau rhaglen waith y Pwyllgor ers y cyfarfod diwethaf, ynghyd â newidiadau posibl yn y dyfodol

·         eitemau ychwanegol posibl i’w dynodi i’r Pwyllgor yn dilyn cyfarfod Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu y prynhawn hwnnw ar gyfer y cyfarfodydd ym mis Hydref a Rhagfyr mewn perthynas â’r cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd

·         gofynnwyd i aelodau gyflwyno unrhyw ffurflenni cynigion o ran testunau ar gyfer craffu i’r Cydlynydd Craffu mewn da bryd er mwyn i’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu eu hystyried yn eu cyfarfod ym mis Tachwedd

·         cytunodd y Pwyllgor i adolygu’r sefyllfa ddiweddaraf o ran yr eitemau ar eu rhaglen gwaith i'r dyfodol yn eu cyfarfod nesaf ym mis Hydref.

 

PENDERFYNWYD yn amodol i'r addasiadau a'r sylwadau isod, ac yn destun unrhyw argymhellion diwygiedig a all godi o'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu, a oedd yn cael ei gynnal y prynhawn hwnnw, i gadarnhau rhaglen gwaith i'r dyfodol y pwyllgor fel y nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad.