Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Craffu Perfformiad (Eitem 4)

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.