Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Cyfarfod: 05/03/2019 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 3)

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni godwyd unrhyw faterion brys.