Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

UPDATE ON THE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE CONVICTION POLICY

Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 9)

9 DIWEDDARIAD AR BOLISI EUOGFARNAU CERBYDAU HACNI A HURIO PREIFAT pdf eicon PDF 193 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn rhoi diweddariad i’r aelodau ar bolisi Euogfarnau Gyrwyr Cerbydau Hacni a Hurio Preifat.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod aelodau yn -

 

(a)       Awdurdodi swyddogion i barhau i asesu’r effaith ar fabwysiadu Polisi Perthnasedd Euogfarnau'r Sefydliad Trwyddedu ochr yn ochr ag adolygiad Llywodraeth Cymru ac adrodd yn ôl i gyfarfod pwyllgor yn y dyfodol.

 

(b)       Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion adolygu’r Polisi Euogfarnau presennol ac adrodd yn ôl yn y cyfarfod Pwyllgor nesaf.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a gylchredwyd eisoes) yn diweddaru’r aelodau am yr adolygiad o’r Polisi Euogfarnau Gyrwyr Cerbydau Hacni a Hurio Preifat.

 

Atgoffwyd yr Aelodau am y gwaith a wnaed gan y Sefydliad Trwyddedu (IOL) i ddatblygu polisi euogfarnau cenedlaethol a’r canllawiau terfynol am bennu addasrwydd ymgeiswyr a’r rhai sy’n meddu ar drwydded a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2018.  Y bwriad oedd i Awdurdodau Lleol fabwysiadu’r ddogfen er mwyn safoni’r gofynion, fodd bynnag, roedd ymholiadau yng Ngogledd Cymru yn awgrymu mai dim ond Ynys Môn oedd wedi dangos diddordeb mewn mabwysiadu’r ddogfen.  Oherwydd hynny, roedd risg mai Sir Ddinbych fyddai’r unig awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru fyddai’n mabwysiadu’r ddogfen a allai arwain at ymgeiswyr, nad oeddent yn bodloni gofynion y polisi, yn cael trwyddedau gan awdurdodau cyfagos a gweithredu yn Sir Ddinbych dan rai amgylchiadau.  Roedd Panel Technegol Trwyddedu (Cymru) hefyd wedi cytuno bod angen craffu ar y polisi ymhellach cyn y gallent gefnogi ei fod yn cael ei fabwysiadu ledled Cymru.  Yn ogystal â hyn, byddai Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu papur gwyn yn nodi cynigion ar gyfer trwyddedu yng Nghymru yr oeddent yn gobeithio ei wneud yn ddeddfwriaeth cyn diwedd tymor cyfredol y Cynulliad.  Roeddent wedi awgrymu bod polisi IOL neu ddogfen debyg yn cael ei gynnwys mewn unrhyw ddeddfwriaeth newydd ar gyfer Cymru.

 

Mewn ymateb i gwestiynau, cadarnhaodd y swyddogion bod Sir Ddinbych yn aelod o Banel Technegol Trwyddedu (Cymru).  Roedd cynrychiolwyr ar IOL yn cynnwys swyddogion mewn swyddi uwch ac roedd Cymru yn cael ei chynrychioli fel rhan o’r fforwm hwnnw.  Oherwydd y ffrydiau gwaith gwahanol a’r posibilrwydd o amrywiadau, roedd y pwyllgor o blaid disgwyl am ganlyniad papur gwyn Llywodraeth Cymru ac archwiliad Panel Technegol Trwyddedu o’r ddogfen bolisi.  Yn y cyfamser, cytunwyd bod Polisi Euogfarnau cyfredol y Cyngor yn cael ei adolygu er mwyn gwneud yn siŵr bod unrhyw feysydd amwys yn cael eu dileu neu eu hegluro.

 

PENDERFYNWYD bod aelodau yn -

 

 (a)      awdurdodi swyddogion i barhau i asesu’r effaith ar fabwysiadau Polisi Perthnasedd Euogfarnau Trwyddedu ar y cyd ag adolygiad Llywodraeth Cymru ac adrodd yn ôl i gyfarfod y pwyllgor yn y dyfodol.

 

 (b)      rhoi cyfarwyddiadau i swyddogion i adolygu’r Polisi Euogfarnau cyfredol ac adrodd yn ôl i gyfarfod nesaf y Pwyllgor.