Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 517116

Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 7)

7 CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 517116

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais gan Ymgeisydd Rhif  517116.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat gan ymgeisydd rhif 517116, gyda rhybudd ffurfiol yn cael ei roi ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â’r canlynol –

 

(i)            ail-ystyried cais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif

 517116 am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat yn dilyn apêl yn erbyn gwrthod y cais gan y Pwyllgor Trwyddedu ym mis Mehefin 2017;

(ii)          collfarnau a ddatgelwyd yn dilyn datgeliad manwl i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), yn ymwneud â throseddau a gyflawnwyd ym 1988 o dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988, a oedd heb eu datgelu gan yr Ymgeisydd, a’r croniad o 14 pwynt cosb ar ei Drwydded Gyrru DVLA a oedd yn ymwneud a throseddau traffig a gyflawnwyd rhwng 2014 a 2015, gydag un ohonynt heb eu datgelu gan yr Ymgeisydd;

 

(iii)         dogfennaeth berthnasol yn ymwneud â’r achos, yn cynnwys manylion cyfweliad ffurfiol yr Ymgeisydd yn amgaeedig gyda’r adroddiad;

 

(iv)         polisi'r Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd euogfarnau, a’r

 

(v)          estyn gwahoddiad i’r ymgeisydd ddod i'r cyfarfod i gefnogi ei gais ac i ateb cwestiynau'r aelodau.

 

Roedd yr Ymgeisydd yn bresennol yn y cyfarfod, ynghyd â'i gynrychiolydd undeb, a chadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.

 

Cyflwynodd y Swyddog Gorfodaeth (TB) yr adroddiad gan fanylu ar y ffeithiau'r achos.

 

Tynnodd cynrychiolydd cyfreithiol yr Ymgeisydd sylw at yr anawsterau pan ddefnyddiwyd gwahanol reolau gan wahanol sefydliadau a arweiniodd at gamddealltwriaeth o ran datgelu euogfarnau perthnasol fel rhan o'r broses ymgeisio yn yr achos hwn.  Ni fu unrhyw ymgais gan yr Ymgeisydd i dwyllo neu guddio unrhyw wybodaeth a ddaeth i’r amlwg trwy gyflwyno gwiriad DBS a gwiriad arferol hysbys o drwydded yrru DVLA yr Ymgeisydd.  Cyfeiriwyd at amseriad yr euogfarnau moduro a gafodd yr Ymgeisydd a'r euogfarnau a oedd wedi 'pasio' a oedd yn parhau ar gofnod am ddeuddeng mis pellach ac na chafwyd euogfarnau am droseddau moduro ers dros ddwy flynedd.  Cyflwynwyd bod yr Ymgeisydd wedi derbyn ei gamgymeriad ac roedd o gymeriad da ac yn meddu ar y rhinweddau angenrheidiol i fod yn yrrwr trwyddedig cyfrifol a dibynadwy.

 

Hysbyswyd yr Aelodau am ddau fater i'w hystyried yn yr achos hwn, (1) peidio â datgelu euogfarnau perthnasol, a (2) y pwyntiau cosb a oedd yn parhau'n ddilys o ran y cais.  Atebodd yr Ymgeisydd ei fod wedi cael gwybod na fyddai'r euogfarnau wedi 'pasio' yn ei atal rhag cael trwydded ac roedd yn derbyn bod tri phwynt cosb yn parhau'n ddilys ar ei drwydded a'u bod wedi cael eu datgelu.  Cadarnhaodd hefyd ei fod wedi cael cynnig cyflogaeth pe bai'r drwydded yn cael ei chaniatáu.

 

Yn ei ddatganiad terfynol, ailadroddodd cynrychiolydd cyfreithiol yr Ymgeisydd fod camgymeriad gwirioneddol wedi'i wneud ynghylch y diffyg datgelu, a bod yr Ymgeisydd wedi ymddiheuro am hyn a gofynnodd i'r aelodau edrych yn ffafriol ar y cais.

 

Gohiriwyd y pwyllgor i ystyried y cais a -

 

PHENDERFYNWYD caniatáu cais Ymgeisydd Rhif  517116 am drwydded yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat, gyda rhybudd ffurfiol yn cael ei roi ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Dyma oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –

 

Ar ôl ystyried yr esboniad gan yr Ymgeisydd mewn perthynas â'r troseddau a pheidio â datgelu troseddau perthnasol, derbyniodd yr Aelodau ei fod wedi gwneud camgymeriad gwirioneddol yn yr achlysur hwn ac ni fu unrhyw fwriad i dwyllo.  Nodwyd bod y troseddau moduro wedi digwydd beth amser yn ôl ac roedd gan yr Ymgeisydd gyfnod yn rhydd o euogfarnau ers dros ddwy flynedd.  Er bod rhai pwyntiau dilys ar Drwydded DVLA yr Ymgeisydd, nid oedd y pwyllgor yn eu hystyried mor ddifrifol fel ei fod yn anaddas i weithredu fel gyrrwr trwyddedig.  O ganlyniad, cafwyd bod yr  ...  view the full Cofnodion text for item 7