Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

REVIEW - GAMBLING ACT 2005 STATEMENT OF PRINCIPLES

Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 15)

15 ADOLYGU – DEDDF GAMBLO 2005 DATGANIAD O EGWYDDORION pdf eicon PDF 206 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar gynnydd yr adolygiad o Ddatganiad o Egwyddorion y Cyngor ar gyfer Deddf Gamblo 2005.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod aelodau’n nodi cynnwys yr adroddiad ac yn awdurdodi swyddogion i barhau i weithio ar y polisi drafft drwy gasglu unrhyw ymatebion a gafwyd, a chyflwyno aelodau gyda fersiwn terfynol i’w ystyried yn y cyfarfod nesaf yn Rhagfyr 2017.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn diweddaru'r aelodau ar y cynnydd gyda'r adolygiad o Ddatganiad Egwyddorion y Cyngor ar gyfer Deddf Gamblo 2005.

 

Atgoffwyd yr aelodau o’r gofyniad statudol i adolygu’r Datganiad o Egwyddorion bob tair blynedd.  Roedd y ddogfen ddrafft wedi’i datblygu gan y chwe awdurdod trwyddedu yng Ngogledd Cymru i sicrhau cysondeb mewn materion yn ymwneud â materion a swyddogaethau Gamblo, ac roedd ystyriaeth ddyledus wedi'i rhoi o amcanion trwyddedu Deddf Gamblo 2005 a'r Comisiwn Gamblo ‘Canllaw Awdurdodau Trwyddedu' fel rhan o’r adolygiad hwnnw.  Roedd yr Aelodau wedi cymeradwyo'r polisi drafft ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol yn eu cyfarfod diwethaf a darparwyd manylion y broses ymgynghori yn yr adroddiad.

 

Nododd yr Aelodau’r cynnydd a wnaed gyda’r adolygiad o Ddatganiad Egwyddorion y Cyngor ar gyfer y Ddeddf Gamblo 2005. 

 

PENDERFYNWYD bod Aelodau yn ystyried cynnwys yr adroddiad hwn ac yn awdurdodi Swyddogion i barhau i weithio ar y fersiwn drafft o’r polisi drwy gasglu unrhyw ymatebion a dderbyniwyd a chyflwyno fersiwn terfynol i’r Aelodau i’w ystyried yn eu cyfarfod nesaf ym mis Rhagfyr 2017. 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.25pm.