Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2015/16

Cyfarfod: 10/06/2015 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 12)

12 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2015/16 pdf eicon PDF 89 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn nodi blaenoriaethau’r Adran Drwyddedu ac yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(a)       tynnu’r broses o reoleiddio Cerbydau Hacni oddi ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol 2015/16, a 

 

(b)       chymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu a blaenoriaethau’r Adain Trwyddedu ar gyfer 2015/16.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd ymlaen llaw) ynglŷn â blaenoriaethau’r Adain Drwyddedu ynghyd â rhaglen waith arfaethedig y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2015/16.

 

Ymhelaethodd y swyddogion ar y blaenoriaethau a nodwyd sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen waith ynghyd â chyfres o gynlluniau gweithredu gan gynnwys amserlen ar gyfer eu cwblhau dros y deunaw mis nesaf.  Yng ngoleuni trafodaethau a gafwyd mewn digwyddiad hyfforddi aelodau’n ddiweddar, argymhellwyd y dylid tynnu rheoleiddio cerbydau hacni oddi ar y rhaglen waith.  Tra derbynnid y rhesymau dros beidio â mynd ar drywydd cyfyngu ar niferoedd tacsis ailadroddodd y Cynghorydd Joan Butterfield ei phryderon ynglŷn â’r rhengoedd tacsi a dywedodd y byddai hi'n codi'r mater yn uniongyrchol gyda'r Adran Priffyrdd ynghyd ag effaith y cynnig i gyflwyno rhaglen o bylu'r pa mor llachar yw goleuadau stryd y sir.

 

PENDERFYNWYD -

 

(a)       Tynnu rheoleiddio Cerbydau Hacni oddi ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol 2015/16.

 

(b)       Cymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor trwyddedu a blaenoriaethau’r Adain Drwyddedu ar gyfer 2015/16.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 a.m.