Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

YSGOL PLAS BRONDYFFRYN PROJECT - PROPOSED NEW BUILD OF SCHOOL

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, trwy bleidlais fwyafrifol, bod y Cabinet yn –

 

(a)      cymeradwyo’r safle a ffefrir ar gyfer adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Plas Brondyffryn ar safle Ffordd Ystrad, a ddangosir fel safle A ar y cynllun atodedig yn Atodiad 2 yr adroddiad a chytuno i gefnogi symud ymlaen trwy gyflwyno cais cynllunio;

 

(b)      cytuno bod yn rhaid i’r cais cynllunio ddangos yn glir y bydd darpariaeth awyr agored amgen o fudd cymunedol cyfwerth neu fwy yn cael ei hadeiladu yn lle’r gofod hamdden a gollir drwy ddatblygu ar gae chwarae’r ysgol, a

 

(d)      chadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les, yn Atodiad 3 yr adroddiad, fel rhan o’i ystyriaethau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: