Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

BETSI CADWALADR UNIVERSITY HEALTH BOARD HEART FAILURE SERVICES IN DENBIGHSHIRE AND ITS IMPACT ON THE COUNCIL'S SOCIAL CARE SERVICES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Dr Gary Francis, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd (Dros Dro) yr adroddiad ar y cyd a baratowyd gan Phil Gilroy a Helen Wilkinson (wedi'i rannu ymlaen llaw) a oedd yn rhoi gwybodaeth am sefyllfa bresennol Gwasanaethau Methiant y Galon Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr oedd yn cael eu darparu yn Sir Ddinbych ac ar draws Gogledd Cymru.

 

Eglurodd Dr Francis fod rhai agweddau ar Wasanaethau Methiant y Galon BIPBC yn y gorffennol wedi bod yn dibynnu ar ffynonellau cyllid dros dro; roedd hyn wedi achosi peth ansicrwydd i’r cyhoedd ynglŷn â darpariaeth y gwasanaethau hyn yn y dyfodol ac roedd wedi arwain at gais i'r Pwyllgor Craffu ystyried ymarferoldeb y Gwasanaethau yn y dyfodol a'r effaith bosib' o ddod â nhw i ben ar wasanaethau gofal cymdeithasol y Cyngor.  Cadarnhaodd Dr Francis fod y Bwrdd Iechyd wedi sicrhau cyllid ar gyfer gwasanaethau methiant y galon o fis Ebrill 2020 hyd y gellir rhagweld.

 

Roedd BIPBC yn llwyr gydnabod gwerth Gwasanaethau Methiant y Galon ledled Gogledd Cymru, a byddent yn parhau i gefnogi eu datblygiad heb unrhyw gynlluniau i leihau’r ddarpariaeth bresennol.  Roedd y Bwrdd Iechyd yn cydnabod rôl allweddol gwasanaethau iechyd yn y gymuned i gefnogi iechyd a lles ar draws y rhanbarth, ac roedd yn eu cyfrif yn rhan greiddiol o ddarpariaeth eu gwasanaeth.  Roedd hefyd yn cydnabod bod angen ariannu gwasanaethau o’r fath yn ddigonol, a darparu sicrwydd tymor byr i ganolig iddynt y byddai cyllid yn cael ei ddarparu.

 

Trafododd y Pwyllgor y pwyntiau canlynol yn fwy manwl –

 

·         O ran yr heriau oedd yn deillio o ofal yn y gymuned, gofynnwyd a allai mwy o wybodaeth gael ei rhannu gyda gofalwyr pan oedd cleifion yn cael eu rhyddhau o ysbytai.  Roedd BIPBC yn cydnabod yr heriau wrth ddarparu gofal yn y gymuned.  Roedd ar hyn o bryd yn gweithio ar welliannau gyda gwasanaethau gofal yn y gymuned ac roedd yn awyddus i glywed barn gofalwyr ynglŷn â sut y gallai'r gwasanaethau gael eu gwella.

·         Roedd y Bwrdd Iechyd yn cydnabod bod rhai achosion o oedi cyn rhyddhau cleifion o ysbytai, ond roedd yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag unrhyw oedi, ond y flaenoriaeth fwyaf fyddai sicrhau diogelwch a lles y claf/unigolyn dan sylw.

·         Gofynnwyd faint o gyllid fyddai ar gael ar gyfer Gwasanaeth Methiant y Galon ac am ba hyd y byddai’r cyllid ar gael.  Dywedodd cynrychiolwyr BIPBC y byddai’r cyllid ar gael cyhyd ag oedd y gwasanaethau oedd yn cael eu darparu’n diwallu anghenion y gymuned a'u bod y ffordd orau oedd ar gael i ddarparu'r gwasanaethau hynny'n ymarferol.  Gallai datblygiadau meddygol yn y dyfodol olygu bod angen adolygu a newid y ffordd o ddarparu'r gwasanaethau.

 

Diolchodd y Cadeirydd i gynrychiolwyr BIPBC am ddod i’r cyfarfod.  Cadarnhaodd fod y manylion oedd wedi'u darparu yn yr adroddiad ac wedi'u cyflwyno gan gynrychiolwyr y Bwrdd Iechyd yn y cyfarfod wedi lleddfu pryderon a godwyd yn flaenorol pan ofynnwyd am graffu ar y mater.

 

Felly:

 

Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau uchod, derbyn y wybodaeth a ddarparwyd a

 

(i)   chroesawu’r sicrwydd a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn perthynas â'r cyllid presennol a thymor canolig ar gyfer Gwasanaethau Methiant y Galon yn Sir Ddinbych; a

(ii)  chydnabyddiaeth y Bwrdd Iechyd i bwysigrwydd gwasanaethau iechyd yn y gymuned a’r angen am eu hariannu a’u cefnogi’n ddigonol. 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/07/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/07/2021 - Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Dogfennau Cefnogol: