Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Rhaglen Waith Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (wedi’i rannu ymlaen llaw) yn gofyn i’r aelodau adolygu Rhaglen Waith y Pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â materion perthnasol.

 

·         Roedd swyddogion yn parhau i ddisgwyl am gadarnhad gan y Bwrdd Iechyd ynglŷn â phryd fyddai ei gynrychiolwyr mewn sefyllfa i ddod i gyfarfod i drafod ei gynlluniau ar gyfer gwasanaethau yn Sir Ddinbych.  Roedd y Bwrdd Iechyd yn disgwyl am ragor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â phrosiect Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych.

·         Cyfarfod 16 Medi 2021 – byddai Adroddiad Blynyddol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar gael i graffu arno.  Hefyd, roedd gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych Brif Weithredwr newydd oedd wedi dweud y byddai’n croesawu cyfle i drafod ei weledigaeth a’i gynlluniau ar gyfer y Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol gyda’r Pwyllgor, ynghyd ag unrhyw gyfleoedd i weithio gyda’r Cyngor yn y dyfodol.

·         Roedd Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi mynegi ei fod yn dymuno i’r Pwyllgor drafod Ardrethi Annomestig Cenedlaethol a’u heffaith bosib’ ar ymarferoldeb manwerthu yng nghanol y dref.  Roedd rhagor o wybodaeth yn cael ei chasglu mewn perthynas â'r pwnc hwn cyn gallu ei roi ar raglen gwaith i'r dyfodol y Pwyllgor.

 

Felly:

 

Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau a'r pethau i’w cynnwys uchod, cymeradwyo rhaglen gwaith i'r dyfodol y Pwyllgor.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/07/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/07/2021 - Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Dogfennau Cefnogol: